Zapowiadany wzrost wynagrodzeń nauczycieli

W opublikowanym w dniu 25 stycznia projekcie nowelizacji rozporządzenia płacowego MEN przewiduje wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia. Dlatego rozporządzenie wejdzie w życie już następnego dnia po jego ogłoszeniu. Nowe stawki będą obowiązywać od początku 2017 r.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli wg nowych zasad

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli. Przepisy określają m.in. jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do I klasy – obowiązujące na terenie całego kraju. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie organizacji szkół publicznych

W nowym systemie oświaty nie będzie już obowiązywało rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół publicznych. Zamiast niego przewiduje się nowe rozporządzenie regulujące szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli o nieco innym zakresie przedmiotowym. Projekt takiego rozporządzenia trafił do konsultacji. Planowo ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Pozyskiwanie środków z rady rodziców na rzecz szkoły

Rada rodziców powinna współpracować z dyrektorem na wielu płaszczyznach związanych z realizowaniem statutowych celów szkoły. Jednym z nich jest możliwość finansowania niektórych zadań szkoły, w tym zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych z funduszy rady rodziców. Dobrze zorganizowanie funkcjonowania rady może być niejednokrotnie skutecznym, dodatkowym narzędziem zaspokajania potrzeb uczniów danej szkoły. Dlatego tak ważne jest by dyrektor wspierał radę i by razem działali na rzecz społeczności szkolnej i uczniów.