Wychowanie do życia w rodzinie na świadectwie

MEN publikuje projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Poza zmianami dostosowawczymi należy zwrócić uwagę na wprowadzenie obowiązku odnotowywania faktu uczęszczania na te zajęcia w świadectwach szkolnych.

Udostępnianie przez szkołę informacji o jej funkcjonowaniu

Przeprowadzono zapytanie o cenę dotyczącą ubezpieczenia majątku szkoły. Wygrała firma z najniższą ceną - składka około 4000 zł. Składający ofertę podpisali, że zapoznali się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszą zastrzeżeń oraz zdobyli informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia oraz że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne postanowienia umowy zostały przez składających oferty zaakceptowane i zobowiązali się – w przypadku wybrania oferty – do zawarcia umowy. Składający ofertę spełnili warunki przesłane w zapytaniu ofertowym. Obecnie agent ubezpieczeniowy, który składał ofertę, żąda na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy z 2002 r. (każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej), wglądu w dokumentację ubezpieczeniową nie tylko z zapytania ofertowego, ale również chce sprawdzić zawarte polisy. Jaką dokumentację musimy udostępnić?

Program „Bezpieczna+” - priorytety działania

Rada Ministrów przyjęła harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2017 r. W najbliższym roku szkolnym kontynuowane będą zadania z lat ubiegłych, ale wyznaczono dla szkół inne priorytety działania.

Program naprawczy w placówce niepublicznej

Jakie konsekwencje ponosi placówka, jeżeli otrzyma niski poziom z ewaluacji problemowej? Czy kurator daje polecenie opracowania programu naprawczego w placówce niepublicznej?

Planowane zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa

Obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa będą podlegać uczniowie 8-letnich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych. Przepis ten ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Część I: zadania dyrektora i nauczycieli

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkowym zadaniem przedszkoli, szkół i placówek. Wsparcie w tym zakresie powinno być udzielane nie tylko uczniom, ale również ich rodzicom oraz nauczycielom. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor placówki. Odpowiada on również za efekty udzielanego wsparcia. Działania w tym zakresie powinny mieć charakter spójnych, systemowych rozwiązań, które łączą cele wynikające z zadań szkoły i oceny jakości jej pracy, systematycznego rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oczekiwań rodziców, a także bieżących problemów.

Nowe warunki przyznania dotacji na podręczniki

Od 1 kwietnia br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zawiera ono wzory i terminy składania wniosków o udzielenie dotacji na podręczniki.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - zasady wdrażania

Reforma oświaty wniosła liczne zmiany w przepisach, nową strukturę szkolnictwa, nowe wymagania. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie co powoduje, że w okresie przejściowym obowiązywać będą jeszcze niektóre dotychczasowe rozporządzenia oraz wejdą w życie nowe. Dyrektorzy szkół mają wyjątkowo trudne zadanie, bowiem muszą pogodzić „dwa światy”. Jedną z nowych regulacji jest nowa podstawa programowa. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące nowej podstawy programowej, harmonogramu wdrażania, bezpłatnych podręczników i materiałów dla uczniów oraz zadania dyrektora w związku z ze zmianami w tym zakresie.