Zapowiadane duże zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowany projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowym (w tym dziale „Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych”) zawiera także szereg zmian w Karcie Nauczyciela, które mają wejść w życie co do zasady 1 września 2018 r. Lista planowanych zmian w Karcie Nauczyciela jest bardzo szeroka.

Zakres czynności dyrektora gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej

W związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2017/18, aktualny dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem w szkole podstawowej (i takie pismo otrzymał od organu prowadzącego). Dyrektor w gimnazjum jest zatrudniony jako menedżer (nie pełnił w gimnazjum nadzoru pedagogicznego). Jaki zatem powinien otrzymać zakres czynności na nowym stanowisku i jak powinno być ustalone jego wynagrodzenie?

Wyprawka szkolna 2017/2018

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych. Przedstawiamy warunki przyznania oraz wysokość dofinansowania na rok szkolny 2017/2018. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Urlop uzupełniający

Czy nauczycielowi korzystającego z urlopu na poratowanie zdrowia od 1 września do 31 sierpnia danego roku przysługuje urlop uzupełniający?

Stanowisko wicedyrektora w przekształcanej szkole

Z dniem 1 września 2017r. gimnazjum zostaje włączone do szkoły podstawowej. Szkoła liczy 14 oddziałów, dlatego jest utworzone stanowisko wicedyrektora szkoły (do 31.08.2020r.). Od 1.09.2017 r. dyrektor gimnazjum z mocy prawa stanie się wicedyrektorem szkoły. Co się wówczas stanie z obecnym wicedyrektorem szkoły? Czy zgodnie z art. 238 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, dyrektor szkoły musi odwołać ze stanowiska swojego wicedyrektora szkoły z końcem roku szkolnego, czy to stanowisko może pozostać?

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Nauczyciel w wieku emerytalnym zaplanowany na nowy rok szkolny na pełny etat w studium medycznym może otrzymać ograniczenie zatrudnienia w sierpniu (jest to zależne od naboru do szkoły czyli z przyczyn organizacyjnych). Stwierdza, że ograniczenia nie przyjmie. Czy taki nauczyciel może mieć skrócony okres wypowiedzenia aby już nie był zatrudniony od 1 września?

Skierowanie na badania lekarskie po urlopie dla poratowanie zdrowia

Nauczycielka szkoły podstawowej jest na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.06.2016 r. do 31.05.2017 r. Okazało się, że nie może wrócić do pracy ponieważ dalej jest chora. Wniosła do ZUSu o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Najprawdopodobniej lekarz orzecznik w ZUS orzekł niezdolność do pracy lecz decyzji do dnia dzisiejszego nie ma. 01.06.2017 r. Pani powinna stawić się w pracy. Wiem, że na dwa tygodnie przed planowanym powrotem do pracy powinniśmy wystawić jej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Moje pytanie brzmi czy ma iść do tego lekarza dzisiaj czy czekać na decyzję z ZUS? Czy wystarczy jej podanie o rozwiązanie stosunku pracy z informacją, że decyzję doniesie po jej otrzymaniu? Z jakiego tytułu należy jej się odprawa pieniężna? Nauczycielka jest nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie.

Projekt ustawy o finansowanie zadań oświatowych

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych omawia 5 obszarów zmian w finansowaniu zadań oświatowych. Przewiduje on m.in. zmiany w dotowaniu szkół i przedszkoli. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, które potrwają do 30 czerwca 2017 r.

Odpowiedź MEN na wątpliwości w sprawie nauczania indywidualnego

Niedawno opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. W projekcie wiele kontrowersji wywołało wykluczenie możliwości prowadzenia nauczania indywidualnego na terenie szkoły. Ministerstwo odpowiada na zarzuty środowiska oświaty.