Zmiana pieczątek i numeru NIP w razie przekształcenia szkoły

Od 1 września szkoła zostanie przekształcona z zespołu szkół w szkołę podstawową z wygasającym gimnazjum i oddziałami przedszkolnymi. Gmina nie planuje teraz dać nowego statutu, aktu założycielskiego (dopiero w połowie września). Czy w takim razie mamy zmieniać pieczątki i NIP? Kiedy dokonuje się zmian formalnych?

Wykonywanie pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego - 33 przykłady

Okres wakacji upływa pod znakiem urlopu dyrektora, nauczycieli, a także w znacznej mierze pracowników niepedagogicznych. W niektórych przypadkach konieczne może jednak okazać się odwołanie danego pracownika z urlopu i polecenie wykonywania mu obowiązków służbowych. Kiedy, w jakich okolicznościach będzie to dopuszczalne i jakie wiążą się z tym obowiązki - na te pytania odpowiadamy w artykule.

Uznanie stażu nauczyciela

Nauczyciel odbywał staż na nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 2 lata 9 miesięcy, od 01.09.2014 r. do 31.05.2017 r.. Wniosek o rozpoczęcie stażu z załączonym projektem planu rozwoju zawodowego złożył z datą 02.09.2014 r., i taki ma stempel przyjęcia przez sekretariat. Problem wynikł po zakończeniu stażu - 31.05.2017 r. nauczyciel złożył sprawozdanie i wtedy się okazało, że jego plan rozwoju zawodowego nie ma pieczątki dyrektora zatwierdzającego ten plan. Od 01.09.2016 r. szkoła ma nowego dyrektora, poprzedni dyrektor pracuje jako zwykły nauczyciel, a jego pieczątki są zniszczone. Nowy dyrektor twierdzi że bez zatwierdzonego planu we wrześniu 2014 r., nie może napisać oceny pracy w trakcie stażu i wystawić zaświadczenia dyrektora, staż jest nieważny i musi być odbyty na nowo. Nauczyciel chce iść do sądu. Jak prawnie rozwiązać problem, może dołączyć jakieś pismo wyjaśniające?

Skład komisji na egzaminie klasyfikacyjnym ucznia

Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. W klasie III a zajęcia prowadzą: edukacja wczesnoszkolna - 1 nauczyciel, zajęcia komputerowe - 1 nauczyciel, język angielski - 1 nauczyciel. Czy komisja może być 3-osobowa? Jeśli nie, to w jaki sposób rozwiązać ten problem? Jeśli uczeń w naszej szkole nie był na żadnej lekcji, to czy możemy wpisać na świadectwie ocenę z zachowania, którą otrzymał za I okres w poprzedniej szkole?

Rozliczanie godzin nauczania indywidualnego

Jak rozliczane są godziny nauczania indywidualnego, np. raz w tygodniu. Czy wliczane są do pensji lub do nadgodzin? Czy wypłaca się je co miesiąc oddzielnie jako godziny nauczania indywidualnego? Jak to jest w sytuacji, gdy uczeń objęty nauczaniem indywidualnym jest nieobecny w szkole?

Przedmioty na świadectwie szkolnym

Czy jest możliwe wypisanie na świadectwie wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania, a wpisanie ocen tylko z tych przedmiotów które są realizowane w danej klasie? Przy pozostałych w rubrykach ocen byłyby kreski.

Podpisywanie świadectw szkolnych w razie choroby nauczyciela

Na początku czerwca wychowawca jednej z klas rozchorował się i nie wróci do końca roku szkolnego. Czy może on podpisać świadectwa swojej klasy? Jeśli nie, to kto powinien to zrobić, aby było wszystko w terminie? Czy wtedy muszą być dodatkowo podjęte jakieś działania, które zobligują innego nauczyciela do ich podpisania?

Organizacja zajęć języka mniejszości narodowej

Do dyrektora szkoły podstawowej wpłynęły wnioski rodziców o zorganizowanie zajęć języka mniejszości narodowej. Od roku szkolnego 2017/2018: 2 uczniów w klasie drugiej, 4 uczniów w klasie trzeciej, 2 uczniów w klasie czwartej. W jaki sposób zorganizować zajęcia dla uczniów na różnych poziomach edukacyjnych? Czy można zaproponować rodzicom zajęcia w grupach międzyszkolnych przy założeniu, że w innej szkole podstawowej na terenie danego organu prowadzącego są realizowane tego typu zajęcia?

Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego - 10 kroków postępowania

Rok szkolny 2016/2017 był ostatnim, w którym obowiązywały dwa osobne programy: szkolny program wychowawczy i program profilaktyki. W wyniku reformy oświaty w nowym roku szkolnym będzie jeden program wychowawczo-profilaktyczny. Celem jego wprowadzenia było zintegrowanie i ujednolicenie działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki. Fakt, że szkoły w tym roku będą opracowywać ten program po raz pierwszy wprowadza pewną dowolność, ale z drugiej strony wiele wątpliwości – jak zrobić to poprawnie, jakie są wymogi prawne i wytyczne, które trzeba zastosować. Zbieramy wszystkie informacje i porządkujemy zadania dyrektora, w związku z przygotowaniem nowego programu.