Kwalifikacyjne kursy zawodowe a kwarantanna nauczyciela

kwarantanna nauczyciela

Nauczyciel jest nieobecny w związku z kwarantanną. Czy prowadzone przez niego zajęcia w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego muszą być odrobione?

Tak, chyba że możliwe będzie poprowadzenie ich przez innego nauczyciela i to drogą zdalną.

W okresie od 12 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tej sytuacji nie mogą być więc realizowane drogą stacjonarną. Można natomiast rozważyć ich prowadzenie drogą zdalną.

 

Zauważmy jednak, że wydana niedawno specustawa umożliwia skierowanie pracowników do pracy zdalnej. Co to oznacza dla dyrektora?

Otóż:

1)         dyrektor może polecić realizację zajęć w ramach KKZ, jeżeli szkoła dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi, a zajęcia KKZ może poprowadzić - zgodnie ze swoimi kwalifikacjami - inny nauczyciel w zastępstwie nauczyciela objętego kwarantanną;

2)         jeżeli pierwsze rozwiązanie jest niemożliwe - dyrektor powinien zadecydować o odrobieniu zajęć, które przepadną podczas kwarantanny.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - art. 3,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410) - art. 2.
Autor: Michał Kowalski