Plan nadzoru pedagogicznego w czasie epidemii

zmiany w planie nadzoru pedagogicznego

Przepisy wprowadzone w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie nakazują dokonania zmian w planach nadzoru pedagogicznego dyrektorów, jednak istotna zmiana sposobu funkcjonowania szkół może powodować taką konieczność. W  jakim zakresie trzeba zrewidować plan nadzoru pedagogicznego?

Zmiany założeń planu nadzoru pedagogicznego powinny dotyczyć tych kwestii, które w znaczącym stopniu zmieniły się w związku z przejściem szkół w system kształcenia na odległość. Ich zakres będzie zapewne nieco odmienny w każdej szkole, ze względu na różną specyfikę szkół. Pamiętać przy tym trzeba, że w przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach (§ 23 ust. 4).

 

W ramach nadzoru dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1)      przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły;

2)      kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

3)      wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: diagnozę pracy szkoły lub placówki, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

4)      monitoruje pracę szkoły lub placówki.

 

Plan nadzoru pedagogicznego zawiera w szczególności (§ 23 ust. 3 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r.):

1)      przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia,

2)      tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,

3)      zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

4)      plan obserwacji,

5)      zakres monitorowania.

 

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. nie nakładają na dyrektorów szkół obowiązku dokonywania zmian w planie nadzoru pedagogicznego. Stawiają jednak przed nimi wiele nowych zadań wynikających z tzw. zdalnego nauczania, co w konsekwencji musi prowadzić do zmiany dotychczasowego sposobu prowadzenia nadzoru pedagogicznego.

 

Modyfikacji wymaga z pewnością sposób przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej. Nie jest możliwe również prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli w dotychczasowej formie.

Co do ewaluacji wewnętrznej to wiele zależy od stopnia jej realizacji przed dniem 12 marca 2020 r. Szczególnemu nadzorowi w obecnym czasie powinien zostać poddany sposób prowadzenia przez nauczycieli działań w ramach zdalnego nauczania:

  • systematyczność,
  • adekwatność,
  • terminowość.

Zwiększonemu nadzorowi należy poddać także bieżące ocenianie postępów uczniów oraz co niezmiernie ważne – rytmiczność realizacji podstaw programowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Szczególnej uwagi dyrektora wymaga ponadto sposób prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania.

W myśl § 1 pkt. 7 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. to dyrektor szkoły ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty w okresie zdalnego nauczania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) - § 23.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - § 1 pkt. 7.
Autor: Jacek Miklasiński