Z ORZECZNICTWA: JAKIE SKUTKI VAT MA WYDAWANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI

Przed WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 544/19) toczył się spór o konieczności - lub jej brak - opodatkowania VAT wydawania przez placówki oświatowe w imieniu gminy duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw. W toku postępowania sąd przyznał rację skarżącej, wskazując, że czynności w postaci wydawania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych wykonuje w ramach zadań własnych jako organ władzy publicznej, a zadania te są wykonywane w reżimie publicznoprawnym, gdzie gmina nie występuje jako przedsiębiorca. Opłata pobierana przez placówki oświatowe w imieniu gminy za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw, nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19

W szkole powracającej do pracy w trybie stacjonarnym w trakcie epidemii COVID-19 powinny obowiązywać procedury chroniące uczniów i pracowników przed zakażeniem i zapobiegające szerzeniu się koronawirusa w szkole. Powinny być przygotowane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dobrze opisane, przedstawione tym, do których są kierowane z wyjaśnieniem sposobu postępowania. Wskazane jest, by w czasie epidemii uregulowały one postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły oraz zakażenia koronawirusem; przyprowadzanie i odbieranie uczniów ze szkoły; pobyt uczniów na terenie szkoły oraz korzystanie z biblioteki, placu zabaw, boiska.

PLAN NADZORU DYREKTORA W DOBIE KORONAWIRUSA

W poprzednim numerze pisaliśmy na temat podsumowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020. Bardzo istotne było wówczas uwzględnienie pracy szkoły w czasie kształcenia na odległość, wyciągnięcie wniosków oraz wdrożenie ich w nowym roku szkolnym. Do 15 września dyrektor musi przedstawić swój plan nadzoru na nowy rok – i tu również musi uwzględnić postulany i wyniki z nadzoru w poprzednim roku. Choć przepisy dotyczące koronawirusa nie odnoszą się bezpośrednio do nadzoru dyrektora, a plan i sprawozdanie powstają według dotychczasowych zasad – przed dyrektorem spoczywa niejedno wyzwanie. Musi bowiem dostosować swój nadzór do zmieniającej się, dynamicznej sytuacji; zadbać o to by kształcenie zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej przyniosło jak najlepsze efekty.

Nowe wytyczne w zakresie sposobów udzielania zamówień publicznych

11 września 2019 Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej nowa ustawa Pzp). Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2019 roku pod pozycją 2019. W związku z tym, że nowouchwalony akt prawny wchodzi w życie już 1 stycznia 2021 roku, a jego objętość jest ponad trzykrotnie większa w odniesieniu do obowiązującej ustawy Pzp, warto już teraz wszcząć niezbędne działania celem przygotowania się na nadchodzące zmiany.