NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY DLA UCZNIA Z AFAZJĄ

Czy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na afazję przysługuje nauczyciel współorganizujący kształcenie?

Niekoniecznie. Przydzielenie takiemu uczniowi nauczyciela wspomagającego jest możliwe, ale nieobowiązkowe.


Nauczyciela wspomagającego zatrudnia się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone (§ 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r.).

Natomiast w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: inne niż wymienione w poprzednim zdaniu niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym - nauczyciela wspomagającego można (ale nie trzeba) zatrudnić, za zgodą organu prowadzącego (§ 7 ust. 3 rozporządzenia).

Afazja jest zaliczana do innych niepełnosprawności niż autyzm i n. sprzężone. Dlatego w przypadku szkoły ogólnodostępnej nie ma obowiązku, ale jest możliwość zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla takiego ucznia.

DO ZAPAMIĘTANIA

Natomiast w szkole ogólnodostępnej z klasą integracyjną przydzielenie nauczyciela wspomagającego jest obligatoryjne (uwzględniając zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) - § 7 ust. 2 rozporządzenia. Istotna jest więc w tym wypadku treść wynikająca z orzeczenia.

Podstawa prawna:

Autor: Michał Kowalski