WYDŁUŻENIE SEMESTRU W SZKOLE POLICEALNEJ

Jesteśmy szkołą policealną, pierwszy semestr był zaplanowany do 24 stycznia 2021 r. Ze względu na zmianę terminu ferii zimowych, semestr ten zostanie skrócony o dwa tygodnie. Czy z tego powodu można go wydłużyć i jaką trzeba zastosować procedurę? Pierwotnie ferie zimowe w naszym województwie były zaplanowane od 1 do 14 lutego 2021 r.

 

Nie ma możliwości, by zajęcia zakończyły się w trakcie trwania ferii. Nie można zatem na podstawie przywołanych przepisów rozstrzygnąć poruszonej w pytaniu kwestii.  Należy oczekiwać na nowe rozwiązania prawne lub też wytyczne MEiN.

W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych oraz we wszystkich typach szkół dla dorosłych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą rozpoczynać się w pierwszym powszednim dniu lutego i kończyć w ostatni piątek stycznia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego).

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 4 przywołanego rozporządzenia w klasach (semestrach) programowo najwyższych: liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia, z tym że w przypadku gdy:

  • najbliższy piątek po dniu 1 stycznia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu poprzedzającym ten dzień,
  • dzień 2 stycznia wypada w piątek, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w drugi piątek po dniu 1 stycznia.

 

W myśl § 11gd rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od 4 do 17 stycznia 2021 r. Nie ma więc możliwości, by zajęcia zakończyły się w trakcie trwania ferii. Należy wobec powyższego oczekiwać na nowe rozwiązania prawne lub też wytyczne MEiN.

Natomiast w przypadku szkoły dla dorosłych, w której zajęcia rozpoczynają się w pierwszy powszedni dzień września semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie określonym w statucie szkoły dla dorosłych (art. 44w ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty).

DO ZASTOSOWANIA

Jeśli zatem termin, o którym mowa, został ustalony na 24 stycznia 2021, to nie ma powodów do jego zmiany. Należy zauważyć, że przepisy nie wiążą zakończenia semestru z terminem ferii zimowych. Nie jest zatem tak, że każdorazowo semestr kończy się w ostatnim dniu zajęć przed feriami.

Podstawa prawna:

 

Autor: Jacek Miklasiński