74

Zmianę nazwiska ucznia odnotowuje się w dokumentacji szkolnej

Pytanie: Rodzic uczennicy klasy II dostarczył do szkoły orzeczenie sądu oraz nowy akt urodzenia dziecka, w którym zostało zmienione jego nazwisko. W jaki sposób należy zmienić nazwisko w dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusz ocen itp)?

Zakaz oflagowania szkoły przez związek zawodowy to utrudnianie jego działalności

Pytanie: Czy w związku z akcjami protestacyjnymi organizowanymi przez związki zawodowe dyrektor szkoły ma prawo nie wyrazić zgody na wywieszenie na budynku szkoły flag związkowych i transparentów?

Za publikowanie wulgarnych treści w Internecie nauczyciel poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną

Pytanie: Jak powinien zachować się dyrektor wobec nauczyciela gimnazjum, który na swoim profilu na Facebooku komentuje zdjęcia, używając wulgaryzmów, bądź zamieszcza zdjęcia z wulgarnymi napisami, pozwala sobie na linkowanie zdjęć uczniowskich itp.?

73

Zmianę nazwiska ucznia odnotowuje się w dokumentacji szkolnej

Pytanie: Rodzic uczennicy klasy II dostarczył do szkoły orzeczenie sądu oraz nowy akt urodzenia dziecka, w którym zostało zmienione jego nazwisko. W jaki sposób należy zmienić nazwisko w dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusz ocen itp)?

Za lekceważenie godzin karcianych nauczyciel poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną

Pytanie: Nauczyciel mimo monitów ze strony dyrektora szkoły nie przystąpił do realizacji tzw. zajęć karcianych. Jak można zdyscyplinować nauczyciela w takiej sytuacji? Jakie sankcje grożą nauczycielowi?

Wszystkie sześciolatki obowiązkowo w szkole. Jest ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Już od roku szkolnego 2014/2015 sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku obowiązkowo pójdą do szkoły. Docelowo od 1 września 2015 roku wszystkie dzieci sześcioletnie będą objęte obowiązkiem szkolnym.

72

Uczniowie gimnazjum nie muszą korzystać ze świetlicy, ale tylko po pisemnym oświadczeniu rodziców

Pytanie: Czy uczniowie gimnazjum dojeżdżający autobusami szkolnymi muszą być obligatoryjnie zapisani do świetlicy szkolnej i oczekiwać na odjazd pod opieką nauczycieli świetlicy. Coraz częściej rodzice uczniów dojeżdżających nie chcą zapisywać swoich pociech do świetlicy szkolnej lub piszą im zwolnienia. W tym czasie uczniowie chodzą po mieście, siedzą w parku przed szkołą, robią zakupy, idą do znajomych. Czy oświadczenie rodzica o przejęciu na siebie odpowiedzialności za dziecko w czasie, gdy oczekuje na odjazdu autobusu szkolnego jednoznacznie zwalnia szkołę z odpowiedzialności za bezpieczeństwo tego dziecka.

Uczeń z upośledzeniem ma prawo kontynuować naukę do 25. roku życia

Pytanie: Uczeń z upośledzeniem w stopniu głębokim 13 września 2013 r. skończył 18. rok życia. Ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizowanie zajęć rewalidacyjnych do końca roku szkolnego 2013/14. Czy rodzice mają prawo nie zgodzić się na te zajęcia do końca roku szkolnego 2013/14?

Te kwalifikacje uprawniają do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego

Pytanie: Czy nauczyciel ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim może prowadzić w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zajęcia z języka angielskiego jako dodatkowe?

71

Zapytanie ofertowe powinno dotyczyć roku kalendarzowego

Pytanie: Czy zapytanie ofertowe na zakup środków czystości i artykułów biurowych sporządza się na rok szkolny czy rok kalendarzowy? Chodzi o zawarcie umowy z jednym dostawcą na cały rok.

Ten program można zastosować na wszystkich etapach edukacyjnych    

Już od września rusza kolejna edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Podczas Festiwalu 2.0 prezentującego uczestników poprzedniego wydania z Agatą Łuczyńską, dyrektorką programu, rozmawiała Katarzyna Krysztofiak.  

Ścieżki edukacyjne tylko w ostatnich klasach szkół podstawowych i zawodowych

Pytanie: Czy w roku szkolnym 2013/14 realizuje się ścieżki edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole zawodowej?

70

Wychowawca w nowym roku szkolnym - zadania, harmonogram prac

Wybór wychowawców i przydzielenie im zadań może w tym roku przysporzyć dyrektorom szkół wiele trudności. Zmieniły się przepisy i w związku z tym należy zmodyfikować doroczny przydział zadań. Na wychowawcach spoczywa wiele obowiązków – muszą powiadomić rodziców i uczniów o sposobie i kryteriach oceniania, pod koniec semestru i roku wystawić oceny, ponadto zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, wdrażać indywidualne programy nauczania, realizować podstawę programową, a nawet koordynować pomoc udzielana uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego w tym artykule podpowiadamy, jak uporządkować pracę wychowawców. Prezentujemy praktyczny harmonogram zadań na każdy miesiąc roku szkolnego wraz z przypisanymi obowiązkami i podstawami prawnymi. Korzystanie z niego pozwoli uniknąć nieprawidłowości i wypełnić sprawnie wszystkie.

Wewnątrzszkolne ocenianie musi być zgodne z rozporządzeniem

Pytanie: Czy w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (WSO) można umieścić zapis, że promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen wyższą niż w rozporządzeniu w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów, czyli co najmniej 4,75)?

Uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje dojazd na zajęcia dodatkowe

Pytanie: Kto może sprawować opiekę nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych przewożonymi samochodem gminy na zajęcia specjalistyczne.