89

Zawyżoną dotację można potrącić w kolejnych miesiącach

Pytanie: Gmina rozliczyła dotację na 31 sierpnia i postanowiła ją potrącać w kolejnych miesiącach od dotacji miesięcznych już przeliczonych od początku roku budżetowego według nowych wydatków planowanych. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Za pracę w święto w pierwszej kolejności przysługuje dzień wolny od pracy

Pytanie: Czy nauczycielowi, opiekunowi młodzieży uczestniczącej z pocztem sztandarowym w miejskich uroczystościach w dniu 11 listopada należy się za ten dzień wynagrodzenie? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Czy ma to być zapłata (w jakiej wysokości) za godziny, czy też ewentualnie wolny dzień od pracy? Kto decyduje o formie wynagrodzenia dla nauczyciela (dyrektor szkoły czy nauczyciel)?

87

Wynagrodzenie z dodatkowej umowy zlecenia zawartej w szkole w całości należy przekazać komornikowi

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w szkole w pełnym wymiarze godzin prowadzi dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z dziećmi. Za te dodatkowe godziny otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. W jakiej wysokości powinno się dokonać potrącenia komorniczego z tego zlecenia?

W dniu wolnym od zajęć, odrabianym w sobotę, należy zorganizować opiekę dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Pytanie: Szkoła podstawowa ma oddziały przedszkolne, tzw. zerówki. Dzień 10 listopada jest dniem wolnym - odrabianym w kolejną sobotę. Czy 10 listopada może być wolny dla całej szkoły - łącznie z oddziałem przedszkolnym? Czy dla oddziałów przedszkolnych należy otworzyć w tym dniu szkołę?

Przepisy nie zakazują dyrektorowi zatrudnienia w szkole członka rodziny

Pytanie: W szkole jest wolny wakat dla nauczyciela matematyki. Wpłynęło kilka podań o pracę na to stanowisko. Jedno z nich to podanie syna dyrektora szkoły. Czy dyrektor może podjąć decyzję o zatrudnieniu własnego dziecka na stanowisku nauczyciela , mimo że jest kilka innych zgłoszeń i wszyscy kandydaci spełniają wymagania? Należy dodać, że jest to mała szkoła, w której nie ma wicedyrektorów i nauczyciele bezpośrednio podlegają dyrektorowi szkoły. Czy w takiej sytuacji potrzebne są zgody np. organu prowadzącego szkołę lub kuratorium?

86

Uczestnictwo w każdej formie zajęć w-f bez zaświadczenia lekarskiego

Pytanie: Od tego roku część lekcji w-f w naszej szkole odbywa się na basenie. Czy rodzice uczniów biorących udział w tych lekcjach powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że w przypadku ich dziecka nie ma co do tego przeciwwskazań, czy wystarczy zgoda rodziców?

Prawo do urlopu ojcowskiego tylko u jednego z pracodawców i świadczenia pracy u drugiego

Pytanie: Nauczyciel wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego. Okazało się, że w tym samym czasie, kiedy przebywał na urlopie w jednej szkole, świadczył pracę w drugiej szkole. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiednia licencja warunkiem korzystania z jednego programu komputerowego na kilku stanowiskach

Pytanie: Szkoła zakupiła program komputerowy stymulujący funkcje percepcyjne dzieci, który chciałaby wykorzystać na grupowych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Czy jest możliwe wgranie tego programu do 5 stanowisk komputerowych? Maksymalnie tyle dzieci uczestniczy jednorazowo w zajęciach.

85

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych przypada na 26 czerwca 2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że podany w kalendarzu na rok szkolny 2014/2015 termin zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych jest ustalony prawidłowo.

Wpisy w księdze ewidencji po zweryfikowaniu danych od rodziców

Pytanie: W naszej gminie są dwa gimnazja. Rodzic na karcie zgłoszenia dziecka podał wyłącznie adres zamieszkania, przynależny do naszego obwodu, ale nie widnieje on na wykazie meldunkowym z gminy. Drugie gimnazjum zgłosiło nam, że ma ww. ucznia na wykazie otrzymanym z gminy i należy on do jego obwodu. Jednak z karty zgłoszenia ucznia do naszej szkoły wynikało, że należy on do naszego obwodu. Czy należy wpisać ucznia do księgi ewidencji dzieci?

Słuchacz pozaszkolnej formy kształcenia zawodowego nie jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej

Pytanie: Czy zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty słuchacza kursu kwalifikacyjnego w zawodzie technik organizacji reklamy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego należy traktować jako ucznia szkoły ponadgimnazjalnej?

84

Zmiana na stanowisku dyrektora nie oznacza ponownego zatwierdzania regulaminów szkolnych

Pytanie: Czy nowy dyrektor szkoły musi ponownie zatwierdzić wszystkie regulaminy obowiązujące w szkole np. regulamin pracy, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli etc.?

Zaświadczenie o niekaralności jest ważne na dzień jego wydania

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona na zastępstwo na czas określony od maja do końca roku szkolnego. Od września będzie ponownie zatrudniona. Czy zaświadczenie o niekaralności z maja wystarczy, czy też należy przedłożyć aktualne?

Zaświadczenie dla ucznia niepełnosprawnego najlepiej datować jak legitymację szkolną

Pytanie: Jaka data jest poprawna na zaświadczeniu opiekuna dziecka, ucznia, studenta niepełnosprawnego (zaświadczenie MI-I/2002): 31 sierpień czy 30 wrzesień?

83

Zasady zatrudniania asystenta w szkole podstawowej

Dyrektor szkoły, który zamierza zatrudnić asystenta, powinien najpierw sprawdzić jego kwalifikacje oraz uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Bardzo ważne jest prawidłowe określenie jego obowiązków, ponieważ nie może się pokrywać z zadaniami nauczycieli. Rolą asystenta jest bowiem wspieranie a nie zastępowanie nauczycieli klas I-III i wychowawców świetlicy.

Zarządzenia, decyzje i uchwały na nowy rok szkolny

Większość spraw organizacyjnych związanych z nowym rokiem szkolnym wymaga od dyrektora wydania decyzji lub zarządzenia albo podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną. Warunkiem ważności i skuteczności tych dokumentów jest odpowiednia podstawa prawna i zachowanie procedur prawnych przy ich wydawaniu i wprowadzaniu w życie.

ZAiKS: prawa autorskie w praktyce szkolnej

Szkoły mogą bezpłatnie korzystać z rozpowszechnionych utworów bez zgody twórców, pod warunkiem że robią to w celach dydaktycznych. Zatem nauczyciel, który korzysta z utworu na lekcji, nie narusza prawa. Inaczej jest jednak w przypadku imprez okolicznościowych i rozrywkowych. Gdy nie są związane z celem dydaktycznym, trzeba wykupić licencję na korzystanie z utworu.

82

Zastępstwo należy zorganizować bez względu na powód nieobecności nauczyciela

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna zorganizowania zastępstw za nauczyciela doradcę metodycznego powołanego przez miejscowego kuratora oświaty do zespołu oceniającego (odwołanie od oceny innego nauczyciela)? Nauczyciel doradca metodyczny jest zatrudniony w placówce doskonalenia nauczycieli (odrębna umowa o pracę). Jednocześnie pracuje w szkole (organ prowadzący ten sam dla szkoły i ODN), w której ma zajęcia dydaktyczne w dniu posiedzenia komisji i w związku z tym muszą być zorganizowane zastępstwa.

W szkołach feryjnych urlop uzupełniający obejmuje także dni wolne

Pytanie: Mam do wykorzystania 7 dni urlopu uzupełniającego za 2013 r. W tej chwili chciałbym wykorzystać 2 dni a później pozostałą część. Organ prowadzący stwierdził, że może udzielić mu urlopu, ale w wysokości 4 dni, tzn. piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Czy ma prawo w ten sposób postąpić i na jakiej podstawie prawnej?

W świadectwie pracy podaje się wymiar urlopu lub ekwiwalentu z danego roku szkolnego

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w szkole od 1 września 2013 r. do 16 kwietnia 2014 r. Od stycznia do sierpnia 2013 roku nie pracował. Za ww. okres nabył prawo do urlopu – łącznie za 8 miesięcy, czyli 45 dni urlopu. W czasie ferii zimowych w 2014 roku wykorzystał 14 dni urlopu. Zostało mu więc 31 dni urlopu, za które należy wypłacić ekwiwalent. Czy wykorzystany urlop w roku bieżącym należy zaliczyć na poczet urlopu za 2013 czy za 2014 rok?

81

Zmiana stanowiska nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania wymaga jego zgody

Pytanie: Pedagog w mojej szkole pracuje w wymiarze 20 godzin. Jest to etat łączony (12 godz. pedagoga i pozostałe na uzupełnienie to świetlica). Zgodnie z uchwałą rady gminy od września planuje się zatrudnienie pedagoga na cały etat (bez godzin łączonych na świetlicy) z tym, że etat będzie wynosił 30 godzin tygodniowo. Jakie działania w związku z tym powinien podjąć dyrektor? Czy może zmienić wymiar czasu pracy pedagoga, jeżeli ten jest członkiem zarządu nauczycielskiego związku zawodowego?

Zajęcia rewalidacyjne tylko dla uczniów niepełnosprawnych

Pytanie: Uczniowi przyznano maksymalną liczbę godzin nauczania indywidualnego. Czy należą mu się także obligatoryjnie dodatkowe 2 godziny zajęć rewalidacyjnych? Jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów? Jednak w orzeczeniu poradni psychologiczno‑pedagogicznej nie ma mowy o zajęciach rewalidacyjnych.

Wprowadzenie zmian do regulaminu ZFŚS wymaga uzgodnienia ze związkami

Pytanie: Czy zmiany w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w placówce?

80

Szkoła tworzy akty prawa wewnątrzszkolnego, czyli zarządzenia i decyzje dyrektora

 Szkoły są zobowiązane do tworzenia przepisów prawa wewnętrznego. Precyzuje się nimi kwestie uregulowane w aktach prawnych, takich jak ustawy i rozporządzenia. Chociaż zarządzenie nie jest obligatoryjną formą działalności dyrektora szkoły – nie ma zapisu prawnego, który zobowiązuje realizacji powierzonych zadań poprzez wydawanie zarządzeń – to doświadczenie wskazuje, że warto taką formę stosować w praktyce szkolnej. Dyrektor szkoły lub placówki wydaje też w określonych okolicznościach decyzje administracyjne i kierownicze. Jednak wiążące są tylko prawidłowo sformułowane akty prawa wewnątrzszkolnego.

Są sposoby, aby uniknąć błędów podczas rekrutacji

Wyniki rekrutacji do publicznej placówki mogą trafić do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Po zmianach w przepisach rodzice ucznia mają prawo do wniesienia odwołania do sądu. Rozstrzygnięcie dyrektora o odmowie przyjęcia dziecka do placówki będzie wtedy podlegać kontroli sądu administracyjnego. Przedstawiamy 5 zasad, które pozwolą uniknąć błędów w wydawaniu decyzji o odmowie przyjęcia dziecka do publicznej placówki.

   Instytut Badań Edukacyjnych pomoże przygotować szóstoklasistów do nowego sprawdzianu   

W tym roku po raz pierwszy szkoły będą mogły wziąć udział w badaniu umiejętności matematycznych uczniów klas V. Wyniki pozwolą im lepiej przygotować się do sprawdzianu w 2015 roku., który będzie już przeprowadzony według nowej formuły.  

79

Sąd pracy za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem – 16 przykładów z praktyki

Nauczyciel po otrzymaniu wypowiedzenia stosunku pracy bez względu na podstawę zatrudnienia może w terminie 7 dni wnieść odwołanie do sądu pracy. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

W sprawie innowacji pedagogicznych dyrektor nie wydaje decyzji administracyjnej

Pytanie: Nauczyciel 2 stycznia tego roku złożył pismo (wniosek) o zatwierdzenie innowacji pedagogicznej. Dyrektor 16 stycznia odpisał, że zgodnie z rozporządzeniem innowacja zostanie przedłożona do zaopiniowana radzie pedagogicznej w ciągu II semestru roku szkolnego 2013/2014r. W odpowiedzi na nie pracownik złożył pismo 15 marca, informując, że dyrektor nie zastosował się do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i w związku z tym wnosi o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zaopiniowania innowacji. Czy dyrektor powinien wydać decyzję administracyjną tej sprawie. W jakich sytuacjach dyrektor szkoły wydaje takie decyzje? Czy na pismo pracownika dyrektor odpowiada, opierając się o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego?

78

Nauczycielom bibliotekarzom nie przydziela się dyżurów w czasie przerw

Pytanie: Osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela bibliotekarza przedstawiła (ustnie) opinię prawnika mówiącą, że nie musi na tym stanowisku realizować godzin karcianych. Czy przy obecnym stanie prawnym nauczyciela bibliotekarza obowiązują godziny karciane? Czy może on pełnić dyżury w czasie przerw?

Na zastępstwo na lekcji WOS w pierwszej kolejności należy wyznaczyć nauczyciela tego samego przedmiotu

Pytanie: Dyrektor ma problem ze zorganizowaniem zastępstwa za często nieobecnego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Czy w tej sytuacji może przydzielić doraźne zastępstwa nauczycielowi historii, który nie ma studiów podyplomowych z WOS?

Legitymacje słuchaczy szkół dla dorosłych stempluje się tylko raz w roku

Pytanie: W szkołach dla dorosłych promocja odbywa się w cyklu semestralnym. W związku z tym legitymacje szkolne wydawane na druku MEN-I-50/2 są stemplowane pieczęcią urzędową 2 razy w roku szkolnym – na pierwszy semestr od 1 września do 31 marca (na druku legitymacji przekreślamy wrzesień a wpisujemy marzec), oraz na drugi semestr od 01 kwietnia do 30 września. Czy jest to prawidłowe postępowanie? Jakie przepisy regulują kwestie legitymacji szkolnych w szkołach dla dorosłych?

77

Egzaminy zewnętrzne w 2014 roku. Procedury dla uczniów z orzeczeniem/opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

O przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych w drugiej połowie roku szkolnego, można mówić w kontekście ostatnich szlifów wiedzy i umiejętności uczniów. Jednocześnie trzeba oswajać ich ze specyfiką danego egzaminu. Jednak przede wszystkim trzeba zadbać o przygotowanie szkoły do realizacji uprawnień uczniów, czyli dostosowania warunków i form egzaminu do ich indywidualnych potrzeb. Sprawdzamy, jak w 2014 roku należy organizować procedurę egzaminów zewnętrznych.

Związek zawodowy nie ocenia pracy nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa związku chce ubiegać się o ocenę pracy. Czy powinien jej dokonać dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, czy odpowiednie władze związkowe? Obecnie pensum nauczyciela w szkole wynosi 4/26, pozostałe godziny pracuje w związku.

Zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze określa regulamin pracy

Pytanie: Nauczyciele WF w gimnazjum mistrzostwa sportowego w ramach realizowanego programu Siatkarskie Ośrodki Szkolne co roku wyposażani są w odzież ochronną (dresy, koszulki, bluzy).Czy w związku z tym dyrektor jako pracodawca musi także wyposażyć ich w odzież ochronną? W porozumieniu na realizacje tego programu jest zapisane, że Polski Związek Piłki Siatkowej wyposaży nauczycieli w odzież.

76

Szkolny autobus nie musi odjeżdżać spod domu ucznia

Obowiązek zapewnienia przez gminę dowozu może polegać na zorganizowaniu punktów zbiorczych. Przepisy nie zobowiązują do tego, aby szkolny autobus zabierał uczniów bezpośrednio spod ich domów – wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2013 r. (sygn. akt I OPS 3/13).

Sąd administracyjny orzekł: nie każde zarządzenie dyrektora szkoły jest informacją publiczną

O tym, czy zarządzenie dyrektora szkoły stanowi informację publiczną nie przesądza jego tytuł, lecz treść. Informacja o funkcjonowaniu i organizacji szkoły publicznej jest informacją o sprawach publicznych.

Jest zmiana przepisów o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy z powodu opieki nad dzieckiem

Pod koniec listopada ubiegłego roku weszła w życie zmiana rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nowe przepisy doprecyzowują podstawę udzielenia zwolnienia od pracy w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna.

75

Zmianę planu zajęć musi zaopiniować rada pedagogiczna

Pytanie: W drugim semestrze w szkole nastąpią zmiany w planie zajęć oraz rozkładzie dyżurów dla nauczycieli. Czy dyrektor musi uzyskać opinię lub zgodę rady pedagogicznej na wprowadzane zmiany? Czy wystarczy,jeśli na radzie poda informacje o zmianach?

Za nieuczęszczanie na religię uczeń poniesie konsekwencje takie, jak za absencję na innych lekcjach

Pytanie: Jakie kroki formalne należy podjąć, w sytuacji gdy uczeń nie uczęszcza na lekcje religii? Jego rodzice we wcześniejszych latach zdeklarowali uczęszczanie syna na te zajęcia.

Wykonanie mebla i montaż należy księgować jako usługę

Pytanie: Placówka zamówiła wykonanie szafy na wymiar wraz z montażem. Jest to mebel wolnostojący. Faktura opiewa na kwotę 2.500 zł. Treść faktury brzmi: wykonanie szafy wraz z montażem. Z jakiego paragrafu dokonujemy wydatku? Czy jeżeli zakwalifikujemy wydatek do paragrafu 4300, to ewidencjonujemy szafę na koncie 013 w kwocie faktury?