100

Nowy nadzór pedagogiczny wprowadza istotne zmiany w ewaluacji zewnętrznej

Wyniki ewaluacji będą przesądzały o spełnieniu lub niespełnieniu każdego z badanych wymagań na poziomie podstawowym. Wiąże się to z odstąpieniem od dotychczasowego literowego wskazywania poziomu ich spełniania. Takie zmiany wprowadza rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, które obowiązuje od 1 września. Nowe regulacje wpływają na działanie szkoły, a także na obowiązki dyrektora, które już w tym roku szkolnym należy wziąć pod uwagę. 

3 zadania dyrektora szkoły, z której uczeń odchodzi, oraz 7 dyrektora, który przyjmuje ucznia

Aby od nowego roku szkolnego dyrektor szkoły mógł zgodnie z przepisami podejmować decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły, powinien dokładnie poznać zasady i warunki przechodzeni uczniów ze szkół tego samego, jak i innego typu. Przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego wiąże się bowiem z pozyskaniem przez dyrektora odpowiedniej dokumentacji. Może się wiązać także z przeprowadzeniem zmian organizacyjnych pracy szkoły, jeśli będzie to uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

98

We wrześniu dyrektor może zaktualizować dane dotyczące dotacji na podręczniki

Dyrektor szkoły, który złożył informacje niezbędne do uzyskania dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, ma możliwość ich korekty. Aktualizacji liczby uczniów może dokonać do 15 września. Jeśli jednak podręczniki zostaną zakupione wcześniej, a do klasy przybędzie więcej uczniów, organ prowadzący powinien sfinansować zakup dodatkowych materiałów z własnych środków.

96

Przyjęcie nowych uczniów do szkoły wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji

Informacja o miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy też wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego to tylko niektóre dokumenty dotyczące uczniów, które powinna gromadzić szkoła. W związku z naborem nowych kandydatów do szkoły należy pamiętać, że od dyrektora wymagane jest także pozyskanie informacji na temat ucznia z innych placówek. Braki we wpisach w księdze ewidencji mogą obciążać dyrektora zobowiązanego do jej prowadzenia.

94

Zintegrowany System Kwalifikacji rusza na początku 2016 roku

Dzięki zintegrowanemu systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Przyjęcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji jest warunkiem uruchomienia środków unijnych na edukację dorosłych.

93

Zwolnienie chronionego nauczyciela tylko za zgodą zarządu związku zawodowego

Pytanie: W szkole pracuje 5 nauczycieli matematyki. Wszyscy są objęci szczególną ochroną związkową (przewodniczący lub zastępca związków zawodowych). Co w takiej sytuacji ma zrobić dyrektor, jeżeli w nowym arkuszu organizacyjnym są tylko 3 etaty dla matematyków?

Zwiększenie pensum pedagoga nie wymaga jego zgody

Pytanie: Gmina drogą uchwały zwiększyła pensum pedagoga z 18 do 30 godzin tygodniowo. Czy dyrektor może zmienić nauczycielowi mianowanemu pensum, tak aby było zgodne z uchwałą, jeżeli pedagog nie wyraża zgody? Pedagog jest jednocześnie członkiem zarządu związku zawodowego.

Zatrudnienie z przyczyn organizacyjnych w trakcie roku tylko na czas ich trwania

Pytanie: Jak zatrudnić nauczyciela, któremu przydzielono 2 godziny nauczania indywidualnego przyznanego do końca II semestru? Czy umowa ma być zawarta do 26 czerwca 2015 r. czy do 31 sierpnia 2015 r.?

92

Zmiana szkoły przez ucznia na nowych zasadach

Od 16 stycznia 2015 r. obowiązują uszczegółowione w rozporządzeniu nowe zasady przechodzenia uczniów z jednego typu do innego typu szkoły publicznej, w tym dotyczące uzupełniania różnic programowych. Przepisy te zawierają regulacje odnoszące się do kwestii, które nie były wcześniej unormowane w prawie oświatowym, jak zasady przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż ta, która wynika z ostatniego świadectwa szkolnego. Dokładnie precyzują, do której klasy można przyjąć ucznia przechodzącego z innej szkoły, co oznacza koniec wątpliwości spowodowanych luką w prawie.

Zgoda na przekazywanie i przechowywanie danych o kwalifikacjach nauczyciela w SIO musi być na piśmie

Pytanie: W nowym SIO w module „Nauczyciel” w oknie formularza oprócz danych nauczyciela jest pole „Decyzja nauczyciela”. Dotyczy to zgody nauczyciela na przekazywanie i przechowywanie danych  dotyczących np. podniesienia kwalifikacji bądź dokształcania zawodowego. W jaki sposób sformułować takie oświadczenie wyrażenia zgody dla każdego nauczyciela i czy takie oświadczenie musi być przechowywane w aktach osobowych?

Zajęcia w klasach maturalnych – uśrednianie pensum nauczyciela

Nauczyciel realizujący zajęcia w klasach maturalnych powinien zostać zatrudniony na uśredniony wymiar zajęć. Szczegółowe zasady obliczania pensum uśrednionego ustala organ prowadzący, jednak to dyrektor musi zaplanować takie sytuacje w arkuszu organizacji.

91

Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia tylko za zgodą nauczyciela

Pytanie: Wychowawca świetlicy rozwiązał umowę o pracę z dniem 14 stycznia 2015 r. na mocy porozumienia stron. Otrzymał wynagrodzenie z góry za pracę za cały styczeń. Czy w tej sytuacji należy żądać od nauczyciela zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia?

Zmianę dyrektora i powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy zgłosić do OKE

Pytanie: Czy informację o zmianie dyrektora (osobie pełniącej obowiązki dyrektora szkoły) oraz o powołaniu zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów w szkole podstawowej i gimnazjum trzeba przesłać do OKE?

Zmiana przydziału godzin ponadwymiarowych możliwa w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczycielowi w trakcie roku można zabrać nadgodziny i dać je innemu nauczycielowi?

90

Wgląd w arkusz obserwacji lekcji i wydanie jego kserokopii konstytucyjnym prawem nauczyciela

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek wydania kserokopii arkusza obserwacji lekcji nauczycielowi, u którego była prowadzona obserwacja? Po obserwacji nauczyciel został zapoznany z jej wynikami, przeprowadzona została rozmowa oraz podpisał ww. arkusz, który dyrektor przechowuje w swojej dokumentacji.

W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków opłaca się pójść na zwolnienie lekarskie

Pytanie: Wobec nauczycielki prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia o psychiczne znęcanie się nad uczniami. Nauczycielka przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W czasie zwolnienia będzie zawieszona w pełnieniu obowiązków nauczyciela. Jakie powinna otrzymywać wynagrodzenie i jaka powinna być podstawa wyliczenia jej zasiłku chorobowego do ZUS (z dodatkami czy bez dodatków)?

W dni ogłoszone na początku roku szkolnego jako wolne od zajęć należy dzieciom zapewnić opiekę

Pytanie: Odrabiamy w szkole dzień 2 stycznia 2015 r. w jedną z sobót. Środowisko szkolne zostało o tym powiadomione zgodnie z prawem do 30 września 2014 r. Czy w związku z tym 2 stycznia 2015 r. szkoła musi być otwarta i powinny być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze?