158

„Dobry start” - założenia na rok szkolny 2019/2020

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas – czyli od zeszłego roku – na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy. Sprawdzamy, czy w programie nastąpiły jakieś zmiany od zeszłego roku.Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zadania na zakończenie roku szkolnego - lista kontrolna dyrektora szkoły

Zakończenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkole zapowiada koniec roku szkolnego. Dla dyrektora to kolejna fala zadań i spraw. To nie tylko przeprowadzenie klasyfikacji rocznej, ale także podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, awans zawodowy nauczycieli, organizacja prac na okres ferii letnich i wiele innych czynności. To, jak dyrektor zamknie rok pracy szkoły może przesądzić o tym, czy w wakacje spokojnie wyjedzie na urlop, czy też w poczuciu obowiązku będziesz zdalnie nadal pracować. Poniższa tabela prezentuje najważniejsze zadania do wykonania w tym trudnym momencie roku szkolnego. Lista kontrolna pozwoli łatwo uporządkować wszystkie istotne obowiązki.

Świadectwa szkolne - 17 zasady wypełniania

Koniec roku szkolnego to dla dyrektora i nauczycieli mnóstwo obowiązków - szczegółowo piszemy o nich w tej aktualizacji, w artykule: „Zadania na zakończenie roku szkolnego – lista kontrolna”. Jednym z tych zadań jest prawidłowe wypełnienie świadectw szkolnych. Uczniowie w trakcie kształcenia otrzymują różne rodzaje świadectw. Przedstawiamy podział na ich rodzaje, organy wydające oraz podstawę wydania. Tabela ułatwi wypełnianie świadectw oraz uporządkuje wszystkie problematyczne kwestie - kto, kiedy, jakie świadectwo powinien otrzymać.

157

Wypadek pracownika szkoły - 8 procedur, 24 kroki postępowania

W każdej szkole może się wydarzyć jakiś wypadek pracownika. Nauczyciel spadnie ze schodów, dostanie w głowę piłką lub uczeń potrąci kogoś na stołówce i wyleje na niego gorącą zupę. Te wypadki nie pozostawiają wątpliwości, że wydarzyły się na terenie placówki, podczas wykonywania pracy i są wypadkami w jej czasie. Jednak pracownik może tez mieć wypadek w drodze do lub ze szkoły, np. gdy potrąci go samochód. Czy wówczas też nie ma wątpliwości, że to był wypadek pracownika szkoły w pracy? Kiedy wypadek w drodze do pracy należy traktować na równi z wypadkiem przy pracy, czy wypadek w czasie ferii jest wypadkiem przy pracy oraz w jakim terminie pracownik powinien powiadomić pracodawcę o wypadku? Odpowiadamy na te oraz inne pytania.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niestrajkujących nauczycieli

W czasie strajku nauczyciele, którzy do niego nie przystąpili nie mieli możliwości realizacji godzin z uczniami, w tym godzin ponadwymiarowych. Czy należy wypłacić im mimo wszystko wynagrodzenie za te godziny w związku z pozostawaniem w gotowości do pracy? 

TEST WIEDZY DYREKTORA

Wypełnij test wiedzy! Zobacz, czy znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. W razie wątpliwości - wskazujemy numer publikacji oraz artykuł, w którym można znaleźć rozwiązanie danego problemu. Życzymy powodzenia!

156

Uczeń pełnoletni w szkole - 10 problemowych sytuacji z rozwiązaniami

Uczeń pełnoletni w szkole dla dorosłych traktowany jest jak osoba pełnoletnia, sam o sobie decyduje - tu nie ma żadnych wątpliwości. Problem pojawia się gdy mamy do czynienia z uczniem pełnoletnim w szkole dla młodzieży. Czy traktować go jak dorosłego, z prawem głosu, możliwością usprawiedliwiania swojej nieobecności, opuszczania zajęć, samodzielnego wyrażania zgody na udział w wycieczce szkolnej, czy też – skoro jest w szkole dla młodzieży – obowiązują go ogólne przepisy, tak jak uczniów niepełnoletnich? Czy rodzice mają prawo wglądu do prac i ocen ucznia, który ukończył 18 lat? Ponieważ do redakcji napływa wiele pytań z tej tematyki – zbieramy je i analizujemy. Ten materiał będzie odpowiedzią na niejedno trudne pytanie.

TERMINARZ OŚWIATOWY MAJ 2019

Terminowe, obowiązkowe zadania dyrektora

155

Planowanie zamówień publicznych w placówkach oświatowych

Planowanie to proces, który służy osiągnięciu celu, nie tylko poprzez jego właściwe zdefiniowanie, ale także poprzez wskazanie konkretnych działań, które trzeba podjąć w określonych ramach czasowych, w sposób który umożliwia ich najkorzystniejszą realizację. W zamówieniach publicznych, planowanie pozwala na racjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami, efektywne wydatkowanie środków publicznych. Określenie potrzeb zamawiającego poprzez wskazanie jego zapotrzebowania na realizację określonych dostaw, usług czy robót budowlanych w ustalonej  perspektywie czasowej, to pierwszy krok umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu. Jakie są pozostałe czynności – opisujemy w tym artykule!

Organizacja wycieczki i zielonej szkoła - 15 problemów z rozwiązaniami

Zbliża się wiosna, a w raz z nią czas na szkole wycieczki, wyjścia i zielone szkoły. Nie ważne czy wycieczka będzie piesza, autokarowa, czy pociągowa; nie istotne też czy będzie dla jednej czy wielu kas – z tej samej bądź różnych szkół - każda z nich wymaga dokładnego prześledzenie przepisów, znajomości prawa, wypełnienia licznych obowiązków. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada dyrektor szkoły więc to on musi wszystko zweryfikować i przypilnować. Zbieramy najczęstsze problemy i pytania dyrektorów – odpowiedzi i porady eksperta pozwolą uniknąć licznych wątpliwości.

154

Zawieranie ugody z pracownikiem - 9 przykładowych sytuacji

Dużo łatwiej niż iść do sądu i procesować się z pracownikiem szkoły jest zawrzeć ugodę. I to zarówno w przypadkach, gdy to pracodawca skierował pozew przeciwko pracownikowi szkoły, jak i w których to szkoła jest pozwanym. Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze a jakie na pracowniku, jak i kiedy można zawrzeć umowę, jak zabezpieczyć się przed unikaniem zobowiązania? Przedstawiamy narzędzia przydatne w procesie zawierania ugody z pracownikiem szkoły. Konkretne przykłady i sytuacje z życia szkoły, wraz z wyjaśnieniem eksperta pomogą uporządkować to zagadnienie.

153

Zamówienia publiczne w szkole - wydatkowanie środków publicznych

Zamówienia publiczne dotyczą każdej placówki oświatowej. To wiele przepisów, które trzeba dokładnie przeanalizować. Przede wszystkim, dla ustalenia zakresu obowiązków dyrektora szkoły, w zakresie sposobu wydatkowania środków finansowych, niezbędne jest prawidłowe ustalenie statusu prawnego jednostki przez niego zarządzanej. Również dla oceny czy do wydatkowania danych środków mają zastosowanie zasady opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych, niezwykle istotne znaczenie ma prawidłowa interpretacja samego pojęcia zamówienia publicznego. Aby prawidłowo zarządzać placówką warto przeanalizować czym jest zamówienie publiczne i kiedy możemy o nim mówić. Autor opisuje, kiedy w placówce oświatowej należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych oraz jak robić to zgodnie z przepisami.

Trzynastka za 2018 rok w praktyce - 15 błędów przy wypłacie

W poprzedniej aktualizacji - lutowej, Nr 152 pisaliśmy na temat zasad obliczania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (artykuł „Trzynastka za 2018 rok w praktyce - 30 przykładowych sytuacji, zasady wypłaty, obliczanie wysokości”). Czas na wypłatę mija 31 marca. Pracownicy, którzy nie otrzymali trzynastki, a uważają, że się im należy mogą żądać od dyrektora szkoły jej wypłaty. Ci, którzy otrzymali to świadczenie mogą zaś kwestionować jego wysokość. Podpowiadamy, czy na pewno trzynastki zostały (nie)wypłacone zgodnie z przepisami!

Przegląd szkoły po zimie - czy obowiązkowy

Czy dyrektor ma obowiązek przeprowadzić przegląd szkoły po zimie? Czy może sam zdecydować, czy go przeprowadzać, czy też nie? Jakie przepisy regulują tą kwestię? Ekspert rozwiewa te wątpliwości.

152

Zamknięcie roku 2018 - księgi rachunkowe, sprawozdanie finansowe

Najpóźniej do 31 marca kolejnego roku, tzn. 2019 - szkoły mają obowiązek zamknąć księgi rachunkowe. Początek roku budżetowego to zatem zawsze okres wzmożonych prac związanych z zamknięciem ksiąg oraz sporządzaniem sprawozdań budżetowych, gusowskich oraz sprawozdania finansowego. Opisujemy konkretne zadania placówek oświatowych – jak się przygotować do zamknięcia roku oraz jak sprawnie wykonać ciążące na szkole zadania. Warto skorzystać też z dokumentów do tematu – w aktualizacji oraz na stronie poradnika - w tym, przykładu sporządzania bilansu szkoły. Gotowe wzory i tabela będą pomocne w sporządzaniu sprawozdania w każdej szkole.

Trzynastka za 2018 rok w praktyce - 30 przykładowych sytuacji, zasady wypłaty, obliczanie wysokości

Najpóźniej do 31 marca dyrektor szkoły musi wypłacić swoim pracownikom tzw. „trzynastki”, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Nie dostanie jej jednak każdy. Należy się ona temu, kto efektywnie przepracował co najmniej 6 miesięcy. Ponieważ wypłata dodatkowego wynagrodzenia przysparza wiele pytań i wątpliwości – spieszymy z pomocą. W artykule zebranych jest 30 przypadków z życia szkolnego, wraz z konkretnym opisem sytuacji i wyjaśnieniem, czy należy się dodatkowe wynagrodzenie, czy też nie i dlaczego taka decyzja jest właściwa.

151

Zimowe obowiązki dyrektora szkoły - 12 zadań

Mróz, niskie temperatury, błoto, śliska nawierzchnia, sople zwisające z dachu budynku oraz zaspy śniegu wokół szkoły - to zimowe uroki dyrektora szkoły. I gdy dzieci podczas przerw na boisku rzucają się śnieżkami lub jeżdżą na ślizgawkach dyrektor musi mieć pewność, że teren i dach są właściwie odśnieżone i zabezpieczone, instalacja i piecyki nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci, a wszystkie elementy przejrzane i skontrolowane. Aby ułatwić to zadanie przedstawiamy listę kontrolną - pozwoli ona prześledzić, czy nic nie zostało pominięte. Rzetelne i skrupulatne wykonanie wszystkich zadań da gwarancje że uczniowie oraz pracownicy szkoły nie będą narażeni na dodatkowe zagrożenie, co jest przecież najważniejsze.

TERMINARZ OŚWIATOWY STYCZEŃ/LUTY 2019

Zapoznaj się z zadaniami dyrektora i nauczycieli!

Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. - 6 zmian

W aktualizacji styczniowej, w dziale kadrowym opisujemy ważne zmiany od 1 stycznia 2019 r.. Poprzedni tekst dotyczył nowych zasad dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W tym artykule ekspert zebrał 6 zmian w ocenie pracy nauczycieli. Zlikwidowane zostały regulaminy oceny pracy, aby awansować dyrektorowi wystarczy bardzo dobra ocena pracy. Ale to nie wszystkie zmiany - całość przedstawiamy w tekście.