178

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19 cz. 2

W poprzedniej aktualizacji zamieściliśmy pierwszą część procedur bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Dotyczyły m.in. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika, postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem, kontaktuz rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia, dostarczania posiłków i bezpiecznego spożywania posiłków. To jednak nie wszystkie dokumenty, które warto opracować. W tym wydaniu kolejne, bardzo istotne procedury – gotowe do zastosowania w placówce!

177

Z ORZECZNICTWA: JAKIE SKUTKI VAT MA WYDAWANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI

Przed WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 544/19) toczył się spór o konieczności - lub jej brak - opodatkowania VAT wydawania przez placówki oświatowe w imieniu gminy duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw. W toku postępowania sąd przyznał rację skarżącej, wskazując, że czynności w postaci wydawania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych wykonuje w ramach zadań własnych jako organ władzy publicznej, a zadania te są wykonywane w reżimie publicznoprawnym, gdzie gmina nie występuje jako przedsiębiorca. Opłata pobierana przez placówki oświatowe w imieniu gminy za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw, nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19

W szkole powracającej do pracy w trybie stacjonarnym w trakcie epidemii COVID-19 powinny obowiązywać procedury chroniące uczniów i pracowników przed zakażeniem i zapobiegające szerzeniu się koronawirusa w szkole. Powinny być przygotowane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dobrze opisane, przedstawione tym, do których są kierowane z wyjaśnieniem sposobu postępowania. Wskazane jest, by w czasie epidemii uregulowały one postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły oraz zakażenia koronawirusem; przyprowadzanie i odbieranie uczniów ze szkoły; pobyt uczniów na terenie szkoły oraz korzystanie z biblioteki, placu zabaw, boiska.

176

Przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021 – 23 obowiązki dyrektora

Jak co roku dyrektorzy szkół przed 1 września muszą wykonać szereg zada i czynności, aby możliwe było bezpieczne i terminowe rozpoczęcie roku szkolnego. Tym razem to pracochłonne zadanie będzie jeszcze bardziej skomplikowane, gdyż w trakcie przygotowań do nowego roku nie będzie pewności czy od 1 września będzie można rozpocząć nauczanie stacjonarnie czy konieczne będzie kształcenie na odległość. Przedstawiamy szczegółowe kompendium wiedzy na temat obowiązków dyrektora w sierpniu i na początku września. Dzięki temu nie umknie żadna istotna czynność.

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa i zawieszenie stacjonarnych zajęć szkolnych w drugim semestrze pracy szkoły miały wpływ na każdą dziedzinę jej pracy. Dotyczy to również sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz opracowania i przedstawienia jego podsumowania. To bardzo istotne zadanie, gdyż dobrze zebrane i przeanalizowane informacje mogą być cenna wskazówką w dalszej pracy, być może również w formie nauczania zdalnego. Zapraszam do zapoznania się z wytycznymi oraz listą kontrolną dyrektora.

174

Ustawa o systemie oświaty - zakres stosowaniaw szkole w roku 2020 (cz. II)

W tym wydaniu prezentujemy drugą część analizy przepisów ustawy o systemie oświaty – w jakim zakresie stosuje się ją w placówkach oświatowych w 2020 roku. W poprzedniej aktualizacji autor przedstawił trochę teorii – najważniejsze obszary pracy dyrektora objęte regulacjami prawnymi ustawy o systemie oświaty w sensie teoretycznym.Teraz część praktyczna ze wzorami pism i dokumentów. Dokumenty do tematu:

UODO: 5 wskazówek jak chronić dane osobowe w toku rekrutacji

Prowadząc rekrutację do szkół, przedszkoli i placówek, szkoły przetwarzają dane osobowe. Rodzi to pewne zagrożenia dla bezpieczeństwa tych danych, w szczególności gdy rekrutacja jest przeprowadzana elektronicznie. Przedstawiamy wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak w zgodzie z RODO przetwarzać dane osobowe uczniów i rodziców w trakcie rekrutacji.

173

Ustawa o systemie oświaty - zakres stosowania w szkole w roku 2020 (cz. I)

Jak wynika z licznych pytań do redakcji, wielu dyrektorów ma wątpliwości z zakresem stosowania w swojej placówce ustawy o systemie oświaty – jakich obszarów dotyczy, a kiedy nie będzie miała zastosowania? Artykuł ten rozwiewa te problemy. Ekspert porządkuje wiadomości i jednoznacznie daje odpowiedź w jakim zakresie prawa w roku 2020 dyrektor szkoły, przedszkole czy też placówki posługuje się ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty? W tym wydaniu przedstawiamy I część tekstu – teorię, w kolejnym wydaniu zaprezentujemy praktyczne zastosowanie przepisów, wraz z przykładowymi dokumentami.

Szkoła w czasie pandemii koronawirusa - zagadnienia kadrowe

Trwająca pandemia, która zaburzyła nasze funkcjonowanie w każdym obszarze, bardzo mocno zaingerowała także w edukację doprowadzając do zamknięcia szkół i innych placówek oświatowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dwa rozporządzenia regulujące zasady funkcjonowania szkół w tym czasie. Jednak przepisy te w dużym stopniu cedują na dyrektorów szkół decyzyjność w zakresie szczegółowych regulacji, które należy stosować w okresie ich zamknięcia. Decyzji tych dyrektorzy szkół w obecnej sytuacji podejmować muszą wyjątkowo dużo, szczególnie w sprawach kadrowych i placowych.

Przestój pracowników szkoły - regulacje, wynagrodzenie

Większość nauczycieli mimo zamknięcia placówek oświatowych świadczy pracę, tylko w innej formie. Sytuacja inaczej wygląda w przypadków pracowników niepedagogicznych, w niektórych sytuacjach ich obecność na terenie szkoły jest niezbędna. Sprawdzamy, na jakiej podstawie i kiedy można skierować nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do pozostawania w gotowości do pracy i jakie otrzymają wynagrodzenie za przestój.   

172

Szkoła w czasie pandemii koronawirusa – współpraca szkoły i rodziców

Pandemia, która sparaliżowała naszą codzienność – bardzo mocno wpływa na nią także poprzez zamknięcie szkół. Powoduje to konieczność kształcenia na odległość, na skutek czego dzieci spędzają i będą spędzać mnóstwo czasu przy stanowisku pracy we własnym domu uczestnicząc w lekcjach on-line,wykonując zadania wskazane przez nauczycieli, przygotowując się do lekcji oraz sprawdzianów. Czas, który dotychczas dziecko spędzało w szkole i czas poświęcony na naukę w domu – obecnie został skumulowany i przeniesiony do miejsca nauki w domu ucznia. Dlatego każdy rodzic powinien sprawdzić czy miejsce do nauki dziecka na pewno jest odpowiednie do zaistniałej sytuacji i jest bezpieczne dla dziecka spędzającego wiele godzin dziennie przy biurku. W tym czasie współpraca między szkołą a rodzicami jest niezwykle istotna – rodzice, uczniowie i nauczyciele muszą wspierać się nawzajem, działać na rzecz dzieci i sprawnej nauki materiału. W końcu przecież to dla uczniów – zarówno tych najmłodszych, jak i starszych - czas stresu, wyzwań, zupełnie nowych wymagań. Warto o tym pamiętać układając współpracę.

Szkoła w czasie pandemii koronawirusa – ocenianie w nauczaniu zdalnym

W wyniku istniejącej pandemii przed polskimi szkołami stanęło wiele wyzwań, które dotychczas nigdy szkół nie dotyczyły. Jednym z nich jest ocenianie na odległość - sprzeczne z dotychczas obowiązującą definicją oceniania. Zapraszam do lektury kolejnego tekstu z cyklu: „Szkoła w czasie pandemii koronawirusa” – ekspert sprawdza jak przeprowadzić ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w nowych realiach.