182

ZAKUP TABLETU Z DOTACJI NA PODRĘCZNIKI

Czy, w związku z niemożnością zakupienia uczniowi słabowidzącemu podręczników dostosowanych (brak na rynku), można zakupić z dotacji celowej na podręczniki bezpłatne np. tablet z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt takich podręczników? Uczeń powinien mieć podręczniki zapisane czcionką 16-punktową z dużym światłem.

Wypełnianie dziennika lekcyjnego w czasie kształcenia na odległość

Wprowadzone od dnia 26 października 2020 r. na obszarze całego kraju ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty objęło zdecydowaną większość szkół i placówek oświatowych. Przejście w tryb pracy zdalnej sprawiło, że powróciły wspomnienia z pierwszego wiosennego okresu nauki na odległość. Wraz z tym pojawiły się kłopoty i problemy,  z którymi szkoły borykały się wiosną tego roku. Teraz jednak, dyrektorzy i nauczyciele, bogatsi o zdobyte doświadczenia i przemyślenia, łatwiej i skuteczniej potrafią stawić im czoła z korzyścią dla całej społeczności szkolnej. Jedną z kwestii, która w pierwszym okresie zdalnej nauki stanowiła istotne wyzwanie było dokumentowanie przebiegu nauczaniu w dzienniku lekcyjnym. Dotyczyło to w większym stopniu szkół, w których nie funkcjonował dziennik elektroniczny. Ale i w nich występowały problemy wynikające np. z systematyczności dokonywanych wpisów. Ekspert analizuje problemowe kwestie.

WYDŁUŻENIE SEMESTRU W SZKOLE POLICEALNEJ

Jesteśmy szkołą policealną, pierwszy semestr był zaplanowany do 24 stycznia 2021 r. Ze względu na zmianę terminu ferii zimowych, semestr ten zostanie skrócony o dwa tygodnie. Czy z tego powodu można go wydłużyć i jaką trzeba zastosować procedurę? Pierwotnie ferie zimowe w naszym województwie były zaplanowane od 1 do 14 lutego 2021 r.

181

Procedura awansu zawodowego w okresie epidemii

 Mimo, że podstawa prawna postępowania awansowego nauczycieli, ze względu na pandemię nie uległ zmianie to mamy w tym roku do czynienia z pewnym novum. Otóż możliwe jest przeprowadzenie tych postępowań w formie wideokonferencji. Na co zwrócić uwagę organizując postępowanie awansowe online? Jakie czynności w procedurze awansu zawodowego można w czasie epidemii wykonać drogą elektroniczną?  Jak przeprowadzić rozmowę i egzamin oraz w jaki sposób podpisać czy wydać dokumenty awansowe? To istotne pytania, na które odpowiadamy w tym artykule.

PPK w jednostkach oświatowych - procedura krok po kroku

Do 26 marca 2021 roku  dyrektor szkoły musi dokonać wyboru instytucji finansowej i zawrzeć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK). Czynność ta poprzedzona jest jednak licznymi innymi krokami i obowiązkami. Dyrektor musi m.in. in. przeprowadzić konsultacje związkowe oraz zrealizować obowiązki informacyjne wobec pracowników. Sprawdzamy, jakie działania i w jakim terminie powinien podjąć dyrektor szkoły tworząc i prowadząc PPK w placówce oświatowej. Artykuł pomoże uporządkować te zadania krok po kroku.

180

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA PRACOWNIKÓW OŚWIATY W PRAKTYCE

Jeśli tylko pracownik spełni określone przepisami wymagania ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Przepis niby jasny, a jednak budzi wiele wątpliwości – ile to jest „rok”, na który jest udzielany ten urlop; kto może wydać orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia; do kogo wnioskuje dyrektor o swój urlop zdrowotny i jakie dodatkowe są względem niego wymagania; czy urlop może być udzielony przed upływem roku? To tylko niektóre pytania zadawane przez dyrektorów szkół. Rozwiewamy wątpliwości – zapraszam do lektury tematu, w którym eksperci opisują i rozwiązują problemowe sytuacje związane z urlopem dla poratowania zdrowia.

Plan finansowy szkoły na 2021 rok

Zbliża się koniec roku budżetowego, a co za tym idzie - czas przygotowania i opracowania planu finansowego na kolejny rok. To pracochłonne zadanie, którego jednak rzetelne wypełnienie pozwoli uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez placówkę oświatową. Celem dokumentu  jest określenie planowanych na kolejny rok budżetowy dochodów i wydatków, a także źródła dochodów budżetowych. Sprawdzamy, jak krok po kroku opracować i wprowadzić plan finansowy na kolejny rok.

179

Nowe prawo zamówień publicznych: procedura podstawowa bez negocjacji

Dnia 11 września 2019 Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej nowa ustawa Pzp), która wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 roku. Począwszy od tej daty, wszelkie procedury zakupowe powinny być realizowane zgodnie z nowymi zasadami. Za przeprowadzenie postępowania w sposób zgodny z ustawą Pzp, wciąż będzie odpowiadał kierownik zamawiającego, którym w przypadku szkół, jest dyrektor. To właśnie on jest odpowiedzialny za określenie takiego sposobu podejmowania czynności, który zminimalizuje ryzyko wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Mając na uwadze, że wartość części zakupów realizowanych przez szkoły, szacowana jest na poziomie kwalifikującym je do udzielenia w tzw. progach krajowych, niniejszy tekst przedstawi krok po kroku problematykę udzielania takich zamówień.

Nauczyciel wspomagający - obowiązki, uprawnienia, współpraca

W prawie oświatowym nie funkcjonuje pojęcie nauczyciela wspomagającego, ani w zakresie zatrudniania, uprawnień i kwalifikacji ani w zakresie zadań i obowiązków. Jednak w potocznym języku utarło się codzienne używanie tego określenia w stosunku do nauczycieli specjalistów, których celem pracy jest współorganizowanie kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych. Słowo „współorganizowanie” nie oznacza podległości, lecz współpracę. Błędem jest traktowanie nauczyciela wspomagającego jako podległego nauczycielowi przedmiotowemu. Nauczyciel wspomagający nie jest ani pomocnikiem ani asystentem - zajmuje samodzielne stanowisko, zwykle jest pracownikiem dobrze wykwalifikowanym, gdyż większość nauczycieli wspomagających także jest „przedmiotowcem”, a pedagogika specjalna zwykle jest ich kolejnym kierunkiem.

178

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19 cz. 2

W poprzedniej aktualizacji zamieściliśmy pierwszą część procedur bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Dotyczyły m.in. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika, postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem, kontaktuz rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia, dostarczania posiłków i bezpiecznego spożywania posiłków. To jednak nie wszystkie dokumenty, które warto opracować. W tym wydaniu kolejne, bardzo istotne procedury – gotowe do zastosowania w placówce!

177

Z ORZECZNICTWA: JAKIE SKUTKI VAT MA WYDAWANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI

Przed WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 544/19) toczył się spór o konieczności - lub jej brak - opodatkowania VAT wydawania przez placówki oświatowe w imieniu gminy duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw. W toku postępowania sąd przyznał rację skarżącej, wskazując, że czynności w postaci wydawania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych wykonuje w ramach zadań własnych jako organ władzy publicznej, a zadania te są wykonywane w reżimie publicznoprawnym, gdzie gmina nie występuje jako przedsiębiorca. Opłata pobierana przez placówki oświatowe w imieniu gminy za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw, nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19

W szkole powracającej do pracy w trybie stacjonarnym w trakcie epidemii COVID-19 powinny obowiązywać procedury chroniące uczniów i pracowników przed zakażeniem i zapobiegające szerzeniu się koronawirusa w szkole. Powinny być przygotowane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dobrze opisane, przedstawione tym, do których są kierowane z wyjaśnieniem sposobu postępowania. Wskazane jest, by w czasie epidemii uregulowały one postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły oraz zakażenia koronawirusem; przyprowadzanie i odbieranie uczniów ze szkoły; pobyt uczniów na terenie szkoły oraz korzystanie z biblioteki, placu zabaw, boiska.

176

Przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021 – 23 obowiązki dyrektora

Jak co roku dyrektorzy szkół przed 1 września muszą wykonać szereg zada i czynności, aby możliwe było bezpieczne i terminowe rozpoczęcie roku szkolnego. Tym razem to pracochłonne zadanie będzie jeszcze bardziej skomplikowane, gdyż w trakcie przygotowań do nowego roku nie będzie pewności czy od 1 września będzie można rozpocząć nauczanie stacjonarnie czy konieczne będzie kształcenie na odległość. Przedstawiamy szczegółowe kompendium wiedzy na temat obowiązków dyrektora w sierpniu i na początku września. Dzięki temu nie umknie żadna istotna czynność.

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa i zawieszenie stacjonarnych zajęć szkolnych w drugim semestrze pracy szkoły miały wpływ na każdą dziedzinę jej pracy. Dotyczy to również sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz opracowania i przedstawienia jego podsumowania. To bardzo istotne zadanie, gdyż dobrze zebrane i przeanalizowane informacje mogą być cenna wskazówką w dalszej pracy, być może również w formie nauczania zdalnego. Zapraszam do zapoznania się z wytycznymi oraz listą kontrolną dyrektora.

174

Ustawa o systemie oświaty - zakres stosowaniaw szkole w roku 2020 (cz. II)

W tym wydaniu prezentujemy drugą część analizy przepisów ustawy o systemie oświaty – w jakim zakresie stosuje się ją w placówkach oświatowych w 2020 roku. W poprzedniej aktualizacji autor przedstawił trochę teorii – najważniejsze obszary pracy dyrektora objęte regulacjami prawnymi ustawy o systemie oświaty w sensie teoretycznym.Teraz część praktyczna ze wzorami pism i dokumentów. Dokumenty do tematu:

UODO: 5 wskazówek jak chronić dane osobowe w toku rekrutacji

Prowadząc rekrutację do szkół, przedszkoli i placówek, szkoły przetwarzają dane osobowe. Rodzi to pewne zagrożenia dla bezpieczeństwa tych danych, w szczególności gdy rekrutacja jest przeprowadzana elektronicznie. Przedstawiamy wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak w zgodzie z RODO przetwarzać dane osobowe uczniów i rodziców w trakcie rekrutacji.

173

Ustawa o systemie oświaty - zakres stosowania w szkole w roku 2020 (cz. I)

Jak wynika z licznych pytań do redakcji, wielu dyrektorów ma wątpliwości z zakresem stosowania w swojej placówce ustawy o systemie oświaty – jakich obszarów dotyczy, a kiedy nie będzie miała zastosowania? Artykuł ten rozwiewa te problemy. Ekspert porządkuje wiadomości i jednoznacznie daje odpowiedź w jakim zakresie prawa w roku 2020 dyrektor szkoły, przedszkole czy też placówki posługuje się ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty? W tym wydaniu przedstawiamy I część tekstu – teorię, w kolejnym wydaniu zaprezentujemy praktyczne zastosowanie przepisów, wraz z przykładowymi dokumentami.

Szkoła w czasie pandemii koronawirusa - zagadnienia kadrowe

Trwająca pandemia, która zaburzyła nasze funkcjonowanie w każdym obszarze, bardzo mocno zaingerowała także w edukację doprowadzając do zamknięcia szkół i innych placówek oświatowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dwa rozporządzenia regulujące zasady funkcjonowania szkół w tym czasie. Jednak przepisy te w dużym stopniu cedują na dyrektorów szkół decyzyjność w zakresie szczegółowych regulacji, które należy stosować w okresie ich zamknięcia. Decyzji tych dyrektorzy szkół w obecnej sytuacji podejmować muszą wyjątkowo dużo, szczególnie w sprawach kadrowych i placowych.

Przestój pracowników szkoły - regulacje, wynagrodzenie

Większość nauczycieli mimo zamknięcia placówek oświatowych świadczy pracę, tylko w innej formie. Sytuacja inaczej wygląda w przypadków pracowników niepedagogicznych, w niektórych sytuacjach ich obecność na terenie szkoły jest niezbędna. Sprawdzamy, na jakiej podstawie i kiedy można skierować nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do pozostawania w gotowości do pracy i jakie otrzymają wynagrodzenie za przestój.   

172

Szkoła w czasie pandemii koronawirusa – współpraca szkoły i rodziców

Pandemia, która sparaliżowała naszą codzienność – bardzo mocno wpływa na nią także poprzez zamknięcie szkół. Powoduje to konieczność kształcenia na odległość, na skutek czego dzieci spędzają i będą spędzać mnóstwo czasu przy stanowisku pracy we własnym domu uczestnicząc w lekcjach on-line,wykonując zadania wskazane przez nauczycieli, przygotowując się do lekcji oraz sprawdzianów. Czas, który dotychczas dziecko spędzało w szkole i czas poświęcony na naukę w domu – obecnie został skumulowany i przeniesiony do miejsca nauki w domu ucznia. Dlatego każdy rodzic powinien sprawdzić czy miejsce do nauki dziecka na pewno jest odpowiednie do zaistniałej sytuacji i jest bezpieczne dla dziecka spędzającego wiele godzin dziennie przy biurku. W tym czasie współpraca między szkołą a rodzicami jest niezwykle istotna – rodzice, uczniowie i nauczyciele muszą wspierać się nawzajem, działać na rzecz dzieci i sprawnej nauki materiału. W końcu przecież to dla uczniów – zarówno tych najmłodszych, jak i starszych - czas stresu, wyzwań, zupełnie nowych wymagań. Warto o tym pamiętać układając współpracę.

Szkoła w czasie pandemii koronawirusa – ocenianie w nauczaniu zdalnym

W wyniku istniejącej pandemii przed polskimi szkołami stanęło wiele wyzwań, które dotychczas nigdy szkół nie dotyczyły. Jednym z nich jest ocenianie na odległość - sprzeczne z dotychczas obowiązującą definicją oceniania. Zapraszam do lektury kolejnego tekstu z cyklu: „Szkoła w czasie pandemii koronawirusa” – ekspert sprawdza jak przeprowadzić ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w nowych realiach.