Wychowawca w nowym roku szkolnym - zadania, harmonogram prac

Wybór wychowawców i przydzielenie im zadań może w tym roku przysporzyć dyrektorom szkół wiele trudności. Zmieniły się przepisy i w związku z tym należy zmodyfikować doroczny przydział zadań. Na wychowawcach spoczywa wiele obowiązków – muszą powiadomić rodziców i uczniów o sposobie i kryteriach oceniania, pod koniec semestru i roku wystawić oceny, ponadto zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, wdrażać indywidualne programy nauczania, realizować podstawę programową, a nawet koordynować pomoc udzielana uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego w tym artykule podpowiadamy, jak uporządkować pracę wychowawców. Prezentujemy praktyczny harmonogram zadań na każdy miesiąc roku szkolnego wraz z przypisanymi obowiązkami i podstawami prawnymi. Korzystanie z niego pozwoli uniknąć nieprawidłowości i wypełnić sprawnie wszystkie.

Wewnątrzszkolne ocenianie musi być zgodne z rozporządzeniem

Pytanie: Czy w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (WSO) można umieścić zapis, że promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen wyższą niż w rozporządzeniu w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów, czyli co najmniej 4,75)?

Uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje dojazd na zajęcia dodatkowe

Pytanie: Kto może sprawować opiekę nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych przewożonymi samochodem gminy na zajęcia specjalistyczne.

Nawet za ciężkie naruszenie obowiązków dyrektor nie może zwolnić nauczyciela w trybie dyscyplinarnym

Pytanie: Nauczyciel dopuścił się poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Czy można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na podst. art.52 KP bez wypowiedzenia, za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych? Czy nauczyciel zawsze odpowiada w trybie dyscyplinarnym?

Nauczyciel może rozwiązać stosunek pracy w dowolnym terminie

Pytanie: Nauczyciel 26 czerwca 2013 r. złożył wypowiedzenie za porozumieniem stron. Wynika z niego, że zakończenie umowy ma nastąpić 31 sierpnia 2013 r. Czy nauczyciel może w dowolnym terminie rozwiązać swój stosunek pracy? 

Nadpobudliwość ucznia powinna być pod kontrolą od pierwszej klasy

Pytanie:  Kacper podczas zajęć rysowania w klasie przygotowawczej rzucał kartki na podłogę, skakał po nich, śmiał się i mówił, że się kąpie w kałuży. Innym razem schował się w sali, bo dmuchał na znalezione piórko, choć inni w tym momencie śpiewali piosenkę. Gdy dzieci mały wykonywać polecenia nauczycielki, krzyczał, biegał, potrącał przedmioty, bez wyraźnych powodów denerwował się, przerywał wypowiedź wychowawczyni albo też wtrącał się do rozmów, nie potrafił poczekać na swoją kolej. Rodzice niezmiennie oświadczają, że w domu ich syn pod troskliwą opieką babci spełnia polecenia, nie sprawia kłopotów i nie ujawnia nadmiernego rozkojarzenia.

Dyrektor szkoły wystawi odpis zagubionego świadectwa pracy

Pytanie:  Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo po zakończonej pracy otrzymała świadectwo pracy. Niestety świadectwo to zgubiła. Czy może otrzymać nowe świadectwo? Jaka jest procedura jego wydania?

Dokumenty związane z urlopem na poratowanie zdrowia jeszcze na starych zasadach

Pytanie:  W związku z zapowiadanymi zmianami w przepisach dotyczących urlopu zdrowotnego nauczyciele mają problemy z ubieganiem się o to świadczenie. Niewykluczone, że obecny rok jest ostatnim, kiedy można się uzyskać taki urlop. Kto obecnie wydaje nauczycielowi zaświadczenie do urlopu na poratowani zdrowia? Czy może to być lekarz rodzinny? Jakie dokumenty wydaje dyrektor szkoły nauczycielowi, któremu udziela takiego urlopu?

Uczniowie pełnoletni lub rodzice uczniów składają oświadczenie o udziale w zajęciach z etyki lub religii

Pytanie:  Od września w szkole będzie zatrudniona nowa nauczycielka katechetka. Była obecna już podczas ostatniej rady pedagogicznej, aby zapoznać się z gronem pedagogicznym i specyfiką pracy szkoły (zespół gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). Podczas dyskusji upierała się, że rodzice uczniów, nawet tych dorosłych,  jeśli nie chcą, aby ich dziecko uczęszczało na lekcje religii,  powinni nowym roku szkolnym złożyć rezygnację z udziału dzieci w tych zajęciach. Czy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej może nie uczęszczać na lekcje religii? Czy musi złożyć rezygnację z udziału w religii, aby wybrać etykę?

Sposób protokołowania zebrania rady pedagogicznej jest określony w statucie szkoły

Pytanie: Czy placówki, takie jak szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole wchodzące w skład zespołu, mogą podczas rad pedagogicznych prowadzić jeden protokół? Czy to połączenie zrealizować można tylko w odniesieniu do szkół podstawowej i gimnazjum, ponieważ ich rady pedagogiczne są prowadzone wspólnie?