Zmianę planu zajęć musi zaopiniować rada pedagogiczna

Pytanie: W drugim semestrze w szkole nastąpią zmiany w planie zajęć oraz rozkładzie dyżurów dla nauczycieli. Czy dyrektor musi uzyskać opinię lub zgodę rady pedagogicznej na wprowadzane zmiany? Czy wystarczy,jeśli na radzie poda informacje o zmianach?

Za nieuczęszczanie na religię uczeń poniesie konsekwencje takie, jak za absencję na innych lekcjach

Pytanie: Jakie kroki formalne należy podjąć, w sytuacji gdy uczeń nie uczęszcza na lekcje religii? Jego rodzice we wcześniejszych latach zdeklarowali uczęszczanie syna na te zajęcia.

Wykonanie mebla i montaż należy księgować jako usługę

Pytanie: Placówka zamówiła wykonanie szafy na wymiar wraz z montażem. Jest to mebel wolnostojący. Faktura opiewa na kwotę 2.500 zł. Treść faktury brzmi: wykonanie szafy wraz z montażem. Z jakiego paragrafu dokonujemy wydatku? Czy jeżeli zakwalifikujemy wydatek do paragrafu 4300, to ewidencjonujemy szafę na koncie 013 w kwocie faktury?

W szkołach widać niż demograficzny

W roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich typach szkół kształciło się 5,3 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 14,1% ludności kraju.   Odsetek ten systematycznie się zmniejsza. GUS podsumował rok szkolny 2012/2013.

Upoważnienie pracownika obsługi do sprawdzania danych osób, które wchodzą do szkoły, jest zgodne z przepisami

Pytanie:  Czy dyrektor może upoważnić portiera szkoły do pytania osób przychodzących z zewnątrz na teren szkoły o cel przyjścia i ewentualnie o imię i nazwisko? Czy portier na polecenie dyrektora może domagać się od osób wchodzących na teren szkoły wpisywania się do zeszytu ewidencji wejść?

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych należy aktualizować po zmianie umowy

Pytanie: Pracownikowi  zatrudnionemu  na umowę o dzieło wydano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Obecnie zawarto z nim umowę zlecenie. Czy należy ponownie wydać kolejne upoważnienie, jeżeli już wydane zawiera zwrot, że obowiązuje przez okres zatrudnienia? Czy pracownikom zatrudnianymi na umowę o pracę na czas określony – umowy następują po sobie bezpośrednio lub w krótkim odstępie czasu – również należy wydawać ponowne upoważnienia, których zakres nie zmienia się?

Uczniowie wciąż nie lubią WF-u

Nie pomaga nawet lepsza infrastruktura sportowa. Absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. W roku szkolnym 2012/2013 NIK przyjrzała się przez tydzień zajęciom WF-u w wybranych szkołach. Okazało się, że w klasach IV-VI nie brało w nich czynnego udziału 15%. uczniów, w gimnazjach 23%., a w szkołach ponadgimnazjalnych aż 30% uczniów.

Szkoła niepubliczna nie musi mieć instrukcji kancelaryjnej

Pytanie: Czy w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej musi być instrukcja kancelaryjna? Jak długo należy przechowywać arkusze ocen, dokumenty dotyczące zatrudnienia i teczki osobowe pracowników? Czy istnieją jakieś zasady dotyczące przechowywania w szkole niepublicznej?

Regulamin pracy nie może określać terminu korzystania z dni opieki nad dzieckiem

Pytanie: Wszyscy pracownicy, którzy wychowują dziecko do 14 lat mają prawo do dwóch dni opieki nad dzieckiem w roku kalendarzowym. Z uprawnienia tego mogą korzystać przez cały rok. W szkołach widać tendencję do korzystania z tego zwolnienia od pracy głównie w grudniu. Czy w przypadku, gdy dezorganizuje to pracę szkoły, dyrektor musi wyrazić zgodę na tę nieobecność?

Pełnoletni uczeń ma prawo usprawiedliwiać swoje nieobecności 

Pytanie: Jakie zasady należy przyjąć w usprawiedliwianiu nieobecności przez pełnoletnich uczniów? O ile jasne jest postępowanie w przypadku zwolnienia lekarskiego, to wątpliwości budzą usprawiedliwienia dotyczące nieobecności z innych niż dłuższa choroba przyczyn.