Wzór zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły

Zarządzenie nr …………/…………

dyrektora szkoły……………………………………………………………………………………

z dnia ……………….w sprawie warunków korzystania przez uczniów i nauczycieli na terenie szkoły z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych

 

Na podstawie art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),

§ ………* rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 9 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222) oraz

§ ………** Statutu  Szkoły ……………………………………………

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zabrania się uczniom szkoły………………………………………………………………. przynoszenia do szkoły i wnoszenia na zajęcia edukacyjne telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych umożliwiających nagrywanie i odtwarzanie dźwięków i obrazów.

 

§ 2

 1. Szkoła umożliwia uczniom i rodzicom kontakt telefoniczny w każdym przypadku wymagającym takiej konieczności poprzez:

a) udostępnienie uczniowi telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły,

b) poinformowanie rodziców o możliwości kontaktu telefonicznego z uczniem przez sekretariat szkoły – nr telefonu ……………………… i umożliwienie im tego kontaktu poprzez przywołanie do telefonu ucznia, gdy istnieje ważna i pilna potrzeba, albo przekazanie informacji od rodziców uczniowi.

 1. Informacja o wymienionych wyżej rozwiązaniach zostaje przekazana uczniom i rodzicom przez dyrektora i wychowawców klas podczas najbliższych po wydaniu tego zarządzenia spotkań.
 2. Numer telefonu sekretariatu szkoły zamieszczony jest w Biuletynie Informacyjnym dla Rodziców, który przekazywany jest rodzicom osobiście przez wychowawców klas.

 

§ 3

 1. W przypadku stwierdzenia po raz pierwszy naruszenia przez ucznia zasad określonych w § 1 zostaje on o nich pouczony przez wychowawcę i zobowiązany do przechowania telefonu/innego urządzenia elektronicznego do końca zajęć w danym dniu w osobistej szafce w szatni szkolnej.
 2. W przypadku kolejnego naruszenia zasad – uczeń, po zastosowaniu czynności określonych w ustępie 1, zostaje ostrzeżony o grożących mu konsekwencjach naruszania prawa wewnątrzszkolnego; o naruszeniu zasad i ewentualnych konsekwencjach wychowawca informuje również jego rodziców.
 3. Po wyczerpaniu możliwości określonych w ust. 2, w przypadku gdy uczeń nadal nie stosuje się do ustalonych zasad, szkoła zastrzega sobie prawo do przejęcia w depozyt telefonu/urządzenia elektronicznego i zwrotu rodzicom ucznia do rąk własnych.

 

§ 4

 1. Zatrzymany telefon/urządzenie elektroniczne w obecności ucznia zostaje przekazany/-ne pracownikowi sekretariatu szkoły. Uczeń przed przekazaniem telefonu ma prawo wyłączyć telefon i wyjąć kartę.
 2. Pracownik sekretariatu po opisaniu depozytu (rodzaj urządzenia, marka, kolor, cechy charakterystyczne) i sporządzeniu protokołu zawierającego nazwisko i imię ucznia, rodzaj sprzętu, datę przyjęcia w depozyt oraz podpis ucznia i osoby przejmującej depozyt – pakuje i przechowuje urządzenie w szafie metalowej w sekretariacie szkoły.
 3. Protokół przejęcia urządzenia w depozyt sporządzany jest w 2 egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany rodzicom ucznia przez wychowawcę klasy.
 4. Osobami uprawnionymi do odbioru depozytu są tylko i wyłącznie rodzice dziecka za okazaniem protokołu

 

§ 5

W przypadku gdy uczeń odmówi przekazania telefonu w depozyt, wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia jego rodziców o zaistniałej sytuacji oraz o jej konsekwencjach, tj. zastosowaniu w stosunku do ucznia kar opisanych w statucie szkoły.

 

§ 6

 1. Nauczyciele podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, pełnienia dyżurów oraz wykonywania innych czynności zawodowych nie mogą używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać proces lekcyjny, sprawowanie właściwej opieki nad uczniami lub zaburzać przebieg wykonywanych czynności.
 2. Urządzenia, o których mowa i w sytuacjach wskazanych w ust. 1 powinny być wyłączone lub powinny mieć wyciszony dźwięk.
 3. Od zasad określonych w ust. 1 można odstąpić tylko w szczególnych sytuacjach, takich jak zagrożenie życia lub zdrowia, ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie lub w innych sprawach dotyczących sytuacji zaistniałych podczas wykonywania obowiązków zawodowych uznanych za pilne i ważne.

 

§ 7

Zobowiązuje się przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego/matury do przypominania nauczycielom – członkom zespołów nadzorujących – o zakazie wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

§ 8

 1. Dopuszcza się dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły i klas oraz projektów edukacyjnych poprzez sporządzanie dokumentacji fotograficznej i filmowej.
 2. Rejestracja obrazu i dźwięku podczas imprez i uroczystości ogólnoszkolnych możliwa jest za zgodą dyrektora szkoły.
 3. Rejestracja obrazu i dźwięku podczas imprez i uroczystości klasowych możliwa jest za zgodą wychowawcy klasy.
 4. Zgodę na dokumentowanie projektów edukacyjnych wyraża nauczyciel – koordynator projektu.

 

§ 9

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne o których mowa w § 1.

 

§ 10

 Zobowiązuje się wychowawców klas i nauczycieli do zapoznawania z ustaleniami niniejszego zarządzenia uczniów i rodziców oraz konsekwentnego przestrzegania jego zapisów.

 

§ 11

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

………......................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

 

 

 

* Należy przywołać odpowiedni paragraf rozporządzenia MEN stosownie do typu szkoły.

** Należy wpisać odpowiedni paragraf statutu uprawniający dyrektora do wydawania zarządzeń wewnętrznych w ramach kierowania bieżącą pracą szkoły.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Poradnik Dyrektora Szkoły
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Poradnik Dyrektora Szkoły

ZOBACZ OFERTĘ