Egzaminy zewnętrzne w 2014 roku. Procedury dla uczniów z orzeczeniem/opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

O przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych w drugiej połowie roku szkolnego, można mówić w kontekście ostatnich szlifów wiedzy i umiejętności uczniów. Jednocześnie trzeba oswajać ich ze specyfiką danego egzaminu. Jednak przede wszystkim trzeba zadbać o przygotowanie szkoły do realizacji uprawnień uczniów, czyli dostosowania warunków i form egzaminu do ich indywidualnych potrzeb. Sprawdzamy, jak w 2014 roku należy organizować procedurę egzaminów zewnętrznych.

Związek zawodowy nie ocenia pracy nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa związku chce ubiegać się o ocenę pracy. Czy powinien jej dokonać dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, czy odpowiednie władze związkowe? Obecnie pensum nauczyciela w szkole wynosi 4/26, pozostałe godziny pracuje w związku.

Zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze określa regulamin pracy

Pytanie: Nauczyciele WF w gimnazjum mistrzostwa sportowego w ramach realizowanego programu Siatkarskie Ośrodki Szkolne co roku wyposażani są w odzież ochronną (dresy, koszulki, bluzy).Czy w związku z tym dyrektor jako pracodawca musi także wyposażyć ich w odzież ochronną? W porozumieniu na realizacje tego programu jest zapisane, że Polski Związek Piłki Siatkowej wyposaży nauczycieli w odzież.

Za pracę podczas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel poniesie karę dyscyplinarną

Pytanie: Dyrektor udzielił nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia od 23 września 2013 r. W styczniu 2014 roku do szkoły wpłynął anonimowy list, informujący, że ten nauczyciel prowadzi działalność gospodarczą. Dyrektor wezwał go w celu wyjaśnienia. Nauczyciel oświadczył, że faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. W związku z tym dyrektor odwołał nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia z dniem 01 lutego 2014 r. Jakie dalsze czynności powinien wykonać podjąć dyrektor w tej sprawie?

Za bezpieczeństwo uczniów w stołówce szkolnej przejętej przez ajenta odpowiada dyrektor szkoły

Pytanie: Czy nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej mają obowiązek pełnić dyżur w stołówce szkolnej, jeśli została ona przejęta przez ajenta? Jakie czynności mogą wykonywać, a z jakich mogą zostać zwolnieni nauczyciele?

Wysokość subwencji oświatowej na dziecko z zespołem Aspergera

Pytanie: Jaka jest waga subwencji oświatowej na dziecko z orzeczeniem zespołu Aspergera?

Wniosek o nauczanie domowe w kolejnym roku szkolnym składa się do końca maja

Pytanie: Rodzice złożyli wniosek o nauczanie domowe dziecka na początku lutego. Czy dyrektor może wydać decyzję o nauczaniu domowym tylko na II semestr roku szkolnego?

W paragrafie 401 księguje się zarówno dodatki motywacyjne nauczycieli, jak i wynagrodzenia obsługi

Pytanie: Czy naliczony dodatek motywacyjny dla nauczycieli można przełożyć na paragraf płacowy dla pracowników niepedagogicznych?

Uczeń objęty edukacją domową nie zdaje egzaminów w połowie roku szkolnego

Pytanie: Czy uczeń spełniający obowiązek nauki poprzez nauczanie domowe podlega klasyfikacji śródrocznej i musi zdawać egzamin klasyfikacyjny po pierwszym semestrze, skoro inni uczniowie naszej szkoły podlegają klasyfikacji po I semestrze?

Spis z natury podpisują członkowie zespołu spisowego

Pytanie: Czy w arkuszach spisu z natury w rubryce „Podpis osoby odpowiedzialnej za spisane składniki” powinien podpisać się dyrektor szkoły, czy pracownik prze niego oddelegowany do przeprowadzenia spisu?