Szkoła tworzy akty prawa wewnątrzszkolnego, czyli zarządzenia i decyzje dyrektora

 Szkoły są zobowiązane do tworzenia przepisów prawa wewnętrznego. Precyzuje się nimi kwestie uregulowane w aktach prawnych, takich jak ustawy i rozporządzenia. Chociaż zarządzenie nie jest obligatoryjną formą działalności dyrektora szkoły – nie ma zapisu prawnego, który zobowiązuje realizacji powierzonych zadań poprzez wydawanie zarządzeń – to doświadczenie wskazuje, że warto taką formę stosować w praktyce szkolnej. Dyrektor szkoły lub placówki wydaje też w określonych okolicznościach decyzje administracyjne i kierownicze. Jednak wiążące są tylko prawidłowo sformułowane akty prawa wewnątrzszkolnego.

Są sposoby, aby uniknąć błędów podczas rekrutacji

Wyniki rekrutacji do publicznej placówki mogą trafić do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Po zmianach w przepisach rodzice ucznia mają prawo do wniesienia odwołania do sądu. Rozstrzygnięcie dyrektora o odmowie przyjęcia dziecka do placówki będzie wtedy podlegać kontroli sądu administracyjnego. Przedstawiamy 5 zasad, które pozwolą uniknąć błędów w wydawaniu decyzji o odmowie przyjęcia dziecka do publicznej placówki.

   Instytut Badań Edukacyjnych pomoże przygotować szóstoklasistów do nowego sprawdzianu   

W tym roku po raz pierwszy szkoły będą mogły wziąć udział w badaniu umiejętności matematycznych uczniów klas V. Wyniki pozwolą im lepiej przygotować się do sprawdzianu w 2015 roku., który będzie już przeprowadzony według nowej formuły.  

Związek zawodowy ma prawo wglądu do aktów prawa wewnątrzszkolnego

Pytanie: Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do dyrektora szkoły w formie pisemnej o przedstawienie następujących dokumentów w celu konsultacji i konieczności kontroli: Regulamin Pracy, Regulamin wynagradzania pracowników niebedących nauczycielami, Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulamin oceny pracy nauczyciela, Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego, Warunki dofinansowania dokształcania zawodowego, Regulamin rady pedagogicznej, Regulamin przyznawania nagród dyrektora placówki. Jako podstawę prawną w uzasadnieniu podano: ustawę z 6 lipca 2006 r. o Komisji Trójstronnej ds Społeczno‑Gospodarczych, ustawę z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustawę z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, ustawę z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 maja 2012 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, uchwałę Rady Ministrów z 19 marca 2002 r. ZNP poinformował dyrektora, iż te akty prawne nakładają na dyrektorów placówek oświatowych konsultacji ze związkami zawodowymi tworzonych i aktualizowanych regulaminów oraz istnieje potrzeba kontroli wymienionej dokumentacji placówki pod tym kątem.

W głosowaniach rady pedagogicznej są pomijane głosy wstrzymujące się

Pytanie: W głosowaniu rady pedagogicznej uczestniczyło 16 nauczycieli (stwierdzono quorum): za głosowały 4 osoby, przeciw 2 i aż 10 wstrzymało się od głosu. Jak należy interpretować wyniki tego głosowania? Czy uchwała została przyjęta? Jak należy rozumieć ustawowy zapis „zwykłą większością głosów” – czy wystarczy, że więcej jest głosów „za” niż „przeciw” niezależnie od tego, że ich suma jest mniejsza niż połowa głosujących? Czy jednak suma głosujących „za” i „przeciw” powinna być większa niż połowa głosujących w ogóle?

Rada pedagogiczna nie ocenia pracy dyrektora szkoły

Pytanie: Organ prowadzący wystąpił do rady pedagogicznej o opinię na temat pracy dyrektora. Czy głosowanie rady pedagogicznej w tej sprawie może być jawne?

Przepisy o wyborze podręczników nie dotyczą szkół niepublicznych

Pytanie: Czy nauczyciele mogą zmienić podręczniki uczniom po II klasie edukacji wczesnoszkolnej? Czy wybrane przez nich podręczniki muszą obowiązywać przez 3 lata? Jak ta kwestia kształtuje się w przypadku szkół niepublicznych?

Potrzeba większej kontroli kuratora oświaty w placówkach niepublicznych

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do ministra edukacji narodowej w sprawie lepszej ochrony praw dziecka w placówkach niepublicznych. Rzecznik wskazał na konieczność zmian w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących wprowadzenia opiniowania oraz kontrolowania przez kuratora oświaty placówek niepublicznych.

Pieniądze na doskonalenie zawodowe nie są wliczane w średnie zarobki nauczycieli

Jeżeli wydatki poniesione na wynagrodzenie nauczycieli w danym roku były niższe niż powinny, nauczyciele otrzymują dodatek uzupełniający. Organy prowadzące co roku muszą dokonać analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, aby ustalić, czy zostały osiągnięte ustawowe ich wysokości. W interesie organów prowadzących jest zatem uwzględnianie jak największej liczby świadczeń ze stosunku pracy nauczycieli do ustalenia tej średniej. Niektóre OP uwzględniają na przykład kwoty wypłacone na doskonalenie zawodowe.