Zmiana stanowiska nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania wymaga jego zgody

Pytanie: Pedagog w mojej szkole pracuje w wymiarze 20 godzin. Jest to etat łączony (12 godz. pedagoga i pozostałe na uzupełnienie to świetlica). Zgodnie z uchwałą rady gminy od września planuje się zatrudnienie pedagoga na cały etat (bez godzin łączonych na świetlicy) z tym, że etat będzie wynosił 30 godzin tygodniowo. Jakie działania w związku z tym powinien podjąć dyrektor? Czy może zmienić wymiar czasu pracy pedagoga, jeżeli ten jest członkiem zarządu nauczycielskiego związku zawodowego?

Zajęcia rewalidacyjne tylko dla uczniów niepełnosprawnych

Pytanie: Uczniowi przyznano maksymalną liczbę godzin nauczania indywidualnego. Czy należą mu się także obligatoryjnie dodatkowe 2 godziny zajęć rewalidacyjnych? Jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów? Jednak w orzeczeniu poradni psychologiczno‑pedagogicznej nie ma mowy o zajęciach rewalidacyjnych.

Wprowadzenie zmian do regulaminu ZFŚS wymaga uzgodnienia ze związkami

Pytanie: Czy zmiany w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w placówce?

Wicedyrektorowi także należy się urlop uzupełniający w czasie roku szkolnego

Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły może korzystać z urlopu uzupełniającego w czasie trwania roku szkolnego? Kto i po spełnieniu jakich warunków udziela go?

W razie choroby dyrektora i wicedyrektora organ prowadzący powierzy ich zadania nauczycielowi

Pytanie: Na zwolnieniach lekarskich w tym samym czasie przebywali dyrektor i wicedyrektor szkoły. Na czas ich nieobecności organ prowadzący powołał zarządzeniem wójta nauczyciela zastępującego dyrektora. Czy organ prowadzący postąpił prawidłowo?

W klasach I–III zajęcia mogą prowadzić także specjaliści

Pytanie: Czy w roku szkolnym 2014/2015 w klasie pierwszej specjaliści mogą uczyć na przykład edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ? Czy może uczyć tylko nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej?

Upublicznianie list rekrutacyjnych to nie taka prosta sprawa

Szkoły popełniają wiele błędów związanych z ochroną danych osobowych. Chociaż jak inne podmioty gromadzą i przechowywane są dane osobowe, to jednak edukacja dzieci stwarza sytuacje, w których dyrektorzy muszą podejmować decyzje, o jakich ustawa o ochronie danych osobowych nie mówi wprost. Rozmowa z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych pokazuje, na jakie działania należy szczególnie zwracać w tym zakresie uwagę oraz jak unikać błędów w administrowaniu danymi osobowymi. O ochronie danych osobowych uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły z Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, rozmawia Ewa Sadura.

Udział dyrektora w szkoleniu księgowany w obszarze „Poprawa jakości kapitału ludzkiego”  

Pytanie: Dyrektor szkoły pojechała na szkolenie pt. „Ruch Kadrowy 2014. Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia lub zmiany warunków pracy. Związki zawodowe w zakładzie pracy”. Czy ww. szkolenie należy zaksięgować jako WS w XII–72 czy XV–81?  

Subwencja oświatowa uwzględnia zajęcia z religii

Pytanie:  Czy subwencja oświatowa Ministerstwa Edukacji Narodowej  przysługuje także na opłacenie zajęć z religii?

Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014

W kończącym się roku szkolnym nadzór pedagogiczny był sprawowany przez dyrektorów szkół według przepisów znowelizowanego rok temu rozporządzenia. Teraz przyszedł czas na przedstawienie wniosków z tego nadzoru. Sprawdzamy zasady przygotowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014 oraz prezentujemy wzór takiego dokumentu.