Zastępstwo należy zorganizować bez względu na powód nieobecności nauczyciela

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna zorganizowania zastępstw za nauczyciela doradcę metodycznego powołanego przez miejscowego kuratora oświaty do zespołu oceniającego (odwołanie od oceny innego nauczyciela)? Nauczyciel doradca metodyczny jest zatrudniony w placówce doskonalenia nauczycieli (odrębna umowa o pracę). Jednocześnie pracuje w szkole (organ prowadzący ten sam dla szkoły i ODN), w której ma zajęcia dydaktyczne w dniu posiedzenia komisji i w związku z tym muszą być zorganizowane zastępstwa.

W szkołach feryjnych urlop uzupełniający obejmuje także dni wolne

Pytanie: Mam do wykorzystania 7 dni urlopu uzupełniającego za 2013 r. W tej chwili chciałbym wykorzystać 2 dni a później pozostałą część. Organ prowadzący stwierdził, że może udzielić mu urlopu, ale w wysokości 4 dni, tzn. piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Czy ma prawo w ten sposób postąpić i na jakiej podstawie prawnej?

W świadectwie pracy podaje się wymiar urlopu lub ekwiwalentu z danego roku szkolnego

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w szkole od 1 września 2013 r. do 16 kwietnia 2014 r. Od stycznia do sierpnia 2013 roku nie pracował. Za ww. okres nabył prawo do urlopu – łącznie za 8 miesięcy, czyli 45 dni urlopu. W czasie ferii zimowych w 2014 roku wykorzystał 14 dni urlopu. Zostało mu więc 31 dni urlopu, za które należy wypłacić ekwiwalent. Czy wykorzystany urlop w roku bieżącym należy zaliczyć na poczet urlopu za 2013 czy za 2014 rok?

W przyszłym roku maturzyści będą zdawać egzamin z języka polskiego według nowych zasad

W 2015 roku absolwenci liceów będą zdawać maturę już według nowej formuły. W tym roku maturzyści po raz ostatni zdawali egzamin maturalny z języka polskiego według dotychczasowych zasad.

Udział w zebraniu związku podczas zwolnienia lekarskiego grozi utratą zasiłku chorobowego

Pytanie: Nauczyciel będący przewodniczącym międzyzakładowej organizacji związkowej jest na zwolnieniu lekarskim. Czy w czasie zwolnienia lekarskiego może brać udział w posiedzeniach zarządu związku i odpowiadać na pisma od pracodawców? Na zwolnieniu lekarskim zaznaczone jest: chory może chodzić. Nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia ze związku zawodowego.

Uczeń z obniżoną normą intelektualną powinien mieć opiekę w drodze do i ze szkoły

Pytanie: Czy do obowiązku szkoły należy odprowadzanie do domu ucznia niepełnosprawnego (upośledzenie w stopniu umiarkowanym)? Uczeń jest w klasie III gimnazjum, do domu ma około kilometra, a rodzice najczęściej po niego nie przychodzą. Wraca więc sam – najczęściej jeździ rowerem. Podczas powrotu ze szkoły zdarzają się różne incydenty – chłopiec twierdzi, że mu dokuczają inni uczniowie. Czy szkoła powinna mu zapewnić opiekę podczas powrotu ze szkoły?  Jak zaradzić tej sytuacji?

Szkoły niepubliczne nie prowadzą ewaluacji wewnętrznej

Pytanie: Czy liceum niepubliczne na prawach publicznego ma obowiązek w takim samym stopniu jak szkoły publiczne zajmować się ewaluacją wewnętrzną, współpracą z partnerami szkoły lub dbaniem o losy absolwentów szkoły? Czy są jakieś obszary ewaluacji, które w pełni nie są obowiązkowe dla szkół niepublicznych?

Szkoła publiczna tylko dysponuje mieniem należącym do gminy

Pytanie: Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego nie posiada własnego mienia, lecz dysponuje jedynie mieniem przekazanym przez organ prowadzący na podstawie pełnomocnictwa. Czy dyrektor szkoły, który ma upoważnienie do dokonywania w imieniu organu prowadzącego czynności prawnych w sprawach zwykłego zarządu mieniem szkoły może zbywać środki trwałe (likwidacja lub przekazanie składnika majątku szkoły)?

Szkoła może mieć profil na portalu społecznościowym

Pytanie: Czy szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może założyć profil na Facebooku? Jeśli tak, to jakie należy podjąć działania, aby było to zgodne z prawem?

Sposób podejmowania uchwały przez radę pedagogiczna powinien zapisany w jej regulaminie

Pytanie: Czy przy opiniowaniu przez radę pedagogiczną przedłużenie kadencji dyrektorowi głosowanie jest tajne czy jawne? Jak jest podstawa prawna regulująca formę głosowania?