Zasady zatrudniania asystenta w szkole podstawowej

Dyrektor szkoły, który zamierza zatrudnić asystenta, powinien najpierw sprawdzić jego kwalifikacje oraz uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Bardzo ważne jest prawidłowe określenie jego obowiązków, ponieważ nie może się pokrywać z zadaniami nauczycieli. Rolą asystenta jest bowiem wspieranie a nie zastępowanie nauczycieli klas I-III i wychowawców świetlicy.

Zarządzenia, decyzje i uchwały na nowy rok szkolny

Większość spraw organizacyjnych związanych z nowym rokiem szkolnym wymaga od dyrektora wydania decyzji lub zarządzenia albo podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną. Warunkiem ważności i skuteczności tych dokumentów jest odpowiednia podstawa prawna i zachowanie procedur prawnych przy ich wydawaniu i wprowadzaniu w życie.

ZAiKS: prawa autorskie w praktyce szkolnej

Szkoły mogą bezpłatnie korzystać z rozpowszechnionych utworów bez zgody twórców, pod warunkiem że robią to w celach dydaktycznych. Zatem nauczyciel, który korzysta z utworu na lekcji, nie narusza prawa. Inaczej jest jednak w przypadku imprez okolicznościowych i rozrywkowych. Gdy nie są związane z celem dydaktycznym, trzeba wykupić licencję na korzystanie z utworu.

Za prawidłowe dysponowanie środkami Funduszu Socjalnego odpowiada pracodawca a nie komisja socjalna

Pytanie: Jaka jest rola komisji socjalnej, skoro dyrektor twierdzi, że to on decyduje o funduszu i jego zdanie jest wiążące?

Rada pedagogiczna nie ma uprawnień do zatwierdzania planu nadzoru pedagogicznego

Pytanie: Czy plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny przedstawiany radzie pedagogicznej powinien być zatwierdzony jej uchwałą?

Prowadzenie księgi wychowanków w internacie jest nieobowiązkowe

Pytanie: W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzimy Księgę Wychowanków. Wpisani są do niej wszyscy uczęszczający do szkół działających w ramach ośrodka. Ponadto w szkole podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej oraz w szkole przysposabiającej do pracy prowadzimy księgi uczniów. Czy w internacie prowadzi się rejestr czy dodatkową księgę?

Protokoły z zebrań rady pedagogicznej należy przechowywać 25 lat

Pytanie: Jak długo należy przechowywać protokoły rady pedagogicznej? Czy od nowego roku szkolnego protokoły można numerować od liczby 1?

Poprawne zaliczenie dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia urlopowego

Pytanie: Nauczyciel otrzymuje dodatek motywacyjny od września do grudnia w kwocie 100,00 zł, a od stycznia do sierpnia w wysokości 200,00 zł. W jakiej wysokości wliczyć ten dodatek do wynagrodzenia urlopowego?

Podziału na grupy językowe można dokonać od drugiej klasy

Pytanie: Organ prowadzący wyraził zgodę na podział klas na grupy w I etapie edukacji. W szkole dokonamy podziału od klasy II. Czy można dokonać podziału stosując zapis rozporządzenia dotyczącego II etapu edukacji? Czy właściwe jest, aby nauczyciele języka obcego przeprowadzali test umiejętności na koniec  klasy I, II, III i na podstawie wyników klasyfikacji końcoworocznej, wyników testu i obserwacji tempa pracy dokonywali podziału na grupy zgodnie z poziomem umiejętności dzieci? Uczniowie realizują ten sam program nauczania i pracują z tym samym podręcznikiem w grupie zaawansowanej i mniej zaawansowanej.