Zmiana na stanowisku dyrektora nie oznacza ponownego zatwierdzania regulaminów szkolnych

Pytanie: Czy nowy dyrektor szkoły musi ponownie zatwierdzić wszystkie regulaminy obowiązujące w szkole np. regulamin pracy, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli etc.?

Zaświadczenie o niekaralności jest ważne na dzień jego wydania

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona na zastępstwo na czas określony od maja do końca roku szkolnego. Od września będzie ponownie zatrudniona. Czy zaświadczenie o niekaralności z maja wystarczy, czy też należy przedłożyć aktualne?

Zaświadczenie dla ucznia niepełnosprawnego najlepiej datować jak legitymację szkolną

Pytanie: Jaka data jest poprawna na zaświadczeniu opiekuna dziecka, ucznia, studenta niepełnosprawnego (zaświadczenie MI-I/2002): 31 sierpień czy 30 wrzesień?

Wyrównywanie różnic programowych

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła zmiany w regulacjach dotyczących zasad przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej. Nowe przepisy zawierają dodatkowe regulacje odnoszące się do kwestii, które wcześniej nie były uregulowane przepisami prawa oświatowego.

Wynajęcie własnego mieszkania nie jest działalnością gospodarczą zakazaną dla kadry kierowniczej

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wynająć zarobkowo mieszkanie w bloku? Czy jest to działalność gospodarcza?

W umowie o pracę niepełnoetatowca nie wpisuje się godzin pracy, których przekroczenie skutkuje naliczeniem godzin nadliczbowych

Pytanie: Czy niepełnoetatowemu pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w szkole (np. sprzątaczka, konserwator, referent) należy w umowie o pracę określić liczbę godzin pracy, których przekroczenie uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy?

Urlop dla poratowania zdrowia – decyzje odmowne dyrektora

Nauczyciel, który spełni wszystkie warunki i przedłoży niezbędne dokumenty, ma roszczenie o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, którego może dochodzić nawet przed sądem. Niespełnienie zaś choćby jednego z kryteriów lub uchybienia formalne w dokumentacji uprawniają dyrektora do wydania decyzji odmownej. Od niej także służy odwołanie, dlatego przed jej podjęciem warto sprawdzić zasadność takiego rozstrzygnięcia.

Unijne wsparcie na wyposażenie pracowni przyrodniczych

W latach 2014 – 2020 szkoły będą miały możliwość skorzystać ze środków unijnych na wyposażenie pracowni przyrodniczych. Warunkiem jest jednak zaplanowanie przez samorządy odpowiednich środków z puli unijnej na edukację w swoim regionie.

Szkoła musi pomóc uczniowi w nadrobieniu różnic programowych

Pytanie: Od I klasy szkoły podstawowej obowiązuje drugi język jako zajęcia dodatkowe obowiązkowe. Jak postąpić z uczniem, który nie realizował takich zajęć w poprzedniej szkole, a został przyjęty do klasy V?