Uczestnictwo w każdej formie zajęć w-f bez zaświadczenia lekarskiego

Pytanie: Od tego roku część lekcji w-f w naszej szkole odbywa się na basenie. Czy rodzice uczniów biorących udział w tych lekcjach powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że w przypadku ich dziecka nie ma co do tego przeciwwskazań, czy wystarczy zgoda rodziców?

Prawo do urlopu ojcowskiego tylko u jednego z pracodawców i świadczenia pracy u drugiego

Pytanie: Nauczyciel wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego. Okazało się, że w tym samym czasie, kiedy przebywał na urlopie w jednej szkole, świadczył pracę w drugiej szkole. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiednia licencja warunkiem korzystania z jednego programu komputerowego na kilku stanowiskach

Pytanie: Szkoła zakupiła program komputerowy stymulujący funkcje percepcyjne dzieci, który chciałaby wykorzystać na grupowych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Czy jest możliwe wgranie tego programu do 5 stanowisk komputerowych? Maksymalnie tyle dzieci uczestniczy jednorazowo w zajęciach.

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo ma prawo do odprawy emerytalnej

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo zgłosił chęć przejścia na emeryturę w trakcie roku szkolnego. Czy może on wcześniej niż przed zakończeniem roku szkolnego rozwiązać umowę o pracę i otrzymać z tego tytułu odprawę emerytalną?

Kilometrówkę ustala dyrektor szkoły

Pytanie: Nauczyciel prowadzi nauczanie indywidualne w domu ucznia, gdzie musi dojeżdżać samochodem. Kto ustala wysokość stawki za 1 km? Dyrektor, czy organ prowadzący szkołę? Czy można zmniejszyć stawkę określoną w rozporządzeniu?

Godzina karciana specjalistów szkolnych to 60 minut

Pytanie: Ile minut trwa godzina karciana realizowana przez specjalistów szkolnych, np. psychologa, pedagoga lub logopedę?

Ekwiwalent za odzież roboczą nauczycielowi w-f i jednocześnie dyrektorowi szkoły przyznaje wójt

Pytanie: Kto przyznaje ekwiwalent na zakup odzieży roboczej nauczycielowi wychowania fizycznego, który pełni jednocześnie funkcję dyrektora szkoły?

Zgoda na indywidualny program lub tok nauki dopiero po roku nauki

Pytanie: Rodzice ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej zwrócili się w połowie września do wychowawcy z zapytaniem o możliwość indywidualnego toku nauki dla ich dziecka. Według opinii z przedszkola i poradni syn jest wybitnie zdolny. Czy jest możliwe udzielenie takiej zgody na początku nauki?

Wymagania edukacyjne dla ucznia realizującego indywidualny program nauki nie mogą być niższe niż podstawa programowa

Pytanie: Dyrektor wyraził zgodę na indywidualny program nauki ucznia klasy II gimnazjum uzdolnionego sportowo. Chłopiec ma jednak duże trudności z opanowaniem matematyki. Czy w indywidualnym programie nauki można mu w zakresie matematyki obniżyć wymagania?

Wydłużenie terminu na składanie wniosków dotyczących dopłaty do nauczycielskich odpraw

Do 19 października samorządy mogą składać wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.