Wynagrodzenie z dodatkowej umowy zlecenia zawartej w szkole w całości należy przekazać komornikowi

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w szkole w pełnym wymiarze godzin prowadzi dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z dziećmi. Za te dodatkowe godziny otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. W jakiej wysokości powinno się dokonać potrącenia komorniczego z tego zlecenia?

W dniu wolnym od zajęć, odrabianym w sobotę, należy zorganizować opiekę dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Pytanie: Szkoła podstawowa ma oddziały przedszkolne, tzw. zerówki. Dzień 10 listopada jest dniem wolnym - odrabianym w kolejną sobotę. Czy 10 listopada może być wolny dla całej szkoły - łącznie z oddziałem przedszkolnym? Czy dla oddziałów przedszkolnych należy otworzyć w tym dniu szkołę?

Przepisy nie zakazują dyrektorowi zatrudnienia w szkole członka rodziny

Pytanie: W szkole jest wolny wakat dla nauczyciela matematyki. Wpłynęło kilka podań o pracę na to stanowisko. Jedno z nich to podanie syna dyrektora szkoły. Czy dyrektor może podjąć decyzję o zatrudnieniu własnego dziecka na stanowisku nauczyciela , mimo że jest kilka innych zgłoszeń i wszyscy kandydaci spełniają wymagania? Należy dodać, że jest to mała szkoła, w której nie ma wicedyrektorów i nauczyciele bezpośrednio podlegają dyrektorowi szkoły. Czy w takiej sytuacji potrzebne są zgody np. organu prowadzącego szkołę lub kuratorium?

Pieczęć nagłówkowa szkoły może być otoczona ramką

Pytanie: Czy pieczątka nagłówkowa szkoły może być otoczona ramką?

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest ważna do momentu dokonania oceny pracy lub kolejnej oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Jak długo ważna jest ocena dorobku zawodowego wydana dla nauczyciela kontraktowego? Nauczyciel uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego w 2011 roku.

Dziecku rodziców zatrudnionych w jednej szkole przysługuje jedno świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pytanie: W szkole pracuje małżeństwo na stanowiskach nauczycielskich. Posiadają jedno dziecko. Do tej pory dziecko dostawało na święta Bożego Narodzenia jedną paczkę. Pracownicy zwrócili się z zapytaniem, dlaczego nie są to dwie paczki. Uważają, że każde z nich powinno otrzymać paczkę. Fundusz socjalny nie reguluje tej kwestii. Jak powinien w tej sytuacji postąpić dyrektor szkoły?

Zniżki na przejazdy dla nauczycieli ustala przedsiębiorstwo

Pytanie: Czy legitymacje służbowe dla nauczycieli zawsze obowiązują i na jakie środki transportu przysługują ulgi?

Zmiany planu rozwoju zawodowego w czasie stażu mogą być dokonywane tylko z inicjatywy dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględnić pisemną prośbę nauczyciela kontraktowego, który jest w trakcie ostatniego roku odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, o dokonanie zmiany w planie rozwoju zawodowego, polegającej na wycofaniu zaplanowanych studiów podyplomowych?

W technikum wiodący język obcy powinien być ukierunkowany zawodowo

Pytanie: Czy w technikum wiodący język obcy musi być językiem obcym zawodowym?

Szkoła ma obowiązek kontrolować, czy uczeń, który nie chodzi na określone lekcje, np. etyki, jest we wskazanym miejscu

Pytanie: Uczeń nie uczęszcza ani na religię, ani na etykę, które odbywają się w środku zajęć lekcyjnych. Dyrektor ustalił, że w tym czasie powinien przebywać w bibliotece szkolnej. Czy i gdzie należy ewentualnie odnotować jego nieobecność?