Zawyżoną dotację można potrącić w kolejnych miesiącach

Pytanie: Gmina rozliczyła dotację na 31 sierpnia i postanowiła ją potrącać w kolejnych miesiącach od dotacji miesięcznych już przeliczonych od początku roku budżetowego według nowych wydatków planowanych. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Za pracę w święto w pierwszej kolejności przysługuje dzień wolny od pracy

Pytanie: Czy nauczycielowi, opiekunowi młodzieży uczestniczącej z pocztem sztandarowym w miejskich uroczystościach w dniu 11 listopada należy się za ten dzień wynagrodzenie? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Czy ma to być zapłata (w jakiej wysokości) za godziny, czy też ewentualnie wolny dzień od pracy? Kto decyduje o formie wynagrodzenia dla nauczyciela (dyrektor szkoły czy nauczyciel)?

W szkolnej bibliotece przeprowadza się spis z natury, a nie skontrum

Pytanie: Czy w szkole formą przeprowadzenia inwentaryzacji w bibliotece jest skontrum, czy też inwentaryzacja za pomocą spisu z natury? Z pisma MEN z 18 stycznia 2013 r. i interpretacji RIO z Wrocławia wynika, że inwentaryzacja powinna być przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W mojej gminie inspektor kontroli wymaga inwentaryzacji przeprowadzonej za pomocą spisu z natury. Mam dylemat, proszę o jednoznaczną odpowiedź.

Udział w szkoleniu możliwy także na zwolnieniu lekarskim

Pytanie: Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez dyrektora?

Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem mogą brać udział w zajęciach z rówieśnikami

Uczniowie objęci, z uwagi na stan zdrowia, indywidualnym nauczaniem mogą brać udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla klasy. Warunkiem jest wskazanie takiej możliwości w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (na podstawie zaświadczenia lekarza).

Radny w szkole ma specjalne przywileje

Nielimitowane zwolnienia od pracy, ochrona stosunku pracy i osoby radnego – to główne uprawnienia, jakie wiążą się z wyborem na radnego. Nawet gdy dyrektor musi przez to zmienić plan zajęć czy delegować część zadań na inną osobę – nie może odmówić respektowania tych przywilejów.

Rada rodziców nie może zatrudniać pracowników szkoły

Pytanie: Rada rodziców podjęła decyzję o zatrudnieniu i sfinansowaniu ze środków rady pielęgniarki, która sprawowałaby opiekę nad dziećmi w dniach, w których szkole nie przysługuje opieka pielęgniarska z NFZ (3 razy w tygodniu). Czy zarząd rady rodziców może spisać umowę-zlecenie na wykonanie usługi w zakresie opieki pielęgniarskiej w szkole?

Prace inwentaryzacyjne nie należą do obowiązków nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciele mają obowiązek przeprowadzenia spisu z natury w szkole?