Wgląd w arkusz obserwacji lekcji i wydanie jego kserokopii konstytucyjnym prawem nauczyciela

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek wydania kserokopii arkusza obserwacji lekcji nauczycielowi, u którego była prowadzona obserwacja? Po obserwacji nauczyciel został zapoznany z jej wynikami, przeprowadzona została rozmowa oraz podpisał ww. arkusz, który dyrektor przechowuje w swojej dokumentacji.

W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków opłaca się pójść na zwolnienie lekarskie

Pytanie: Wobec nauczycielki prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia o psychiczne znęcanie się nad uczniami. Nauczycielka przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W czasie zwolnienia będzie zawieszona w pełnieniu obowiązków nauczyciela. Jakie powinna otrzymywać wynagrodzenie i jaka powinna być podstawa wyliczenia jej zasiłku chorobowego do ZUS (z dodatkami czy bez dodatków)?

W dni ogłoszone na początku roku szkolnego jako wolne od zajęć należy dzieciom zapewnić opiekę

Pytanie: Odrabiamy w szkole dzień 2 stycznia 2015 r. w jedną z sobót. Środowisko szkolne zostało o tym powiadomione zgodnie z prawem do 30 września 2014 r. Czy w związku z tym 2 stycznia 2015 r. szkoła musi być otwarta i powinny być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze?

W 2015 roku zmiany w nadzorze pedagogicznym

Już wkrótce jakość pracy szkół będzie mierzona według kryteriów ustalonych w nowym rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych, których niespełnienie będzie skutkowało obowiązkiem wdrożenia programu naprawczego. Pierwsze zmiany w procedurach nadzoru pedagogicznego wejdą w życie już 31 marca 2015 r., pozostałe od nowego roku szkolnego.

Rodzice mogą wycofać zgodę na udział dziecka w nauce religii

Pytanie: W trakcie roku szkolnego rodzic złożył podanie, w którym prosi o zwolnienie dziecka z zajęć religii, gdyż między księdzem a uczniem i jego rodzicem doszło do konfliktu. Cała sytuacja dość mocno odbija się na zdrowiu dziecka. Jakie są procedury wypisania ucznia z lekcji religii na prośbę rodzica?

Psycholog może uzupełnić przygotowanie pedagogiczne w trakcie trwania stażu

Pytanie: Czy zatrudnienie psychologów w poradni psychologiczno-pedagogicznej bez przygotowania pedagogicznego od 1 września 2014 r. i rozpoczęcie przez nich stażu na nauczyciela kontraktowego jest zgodne z prawem? Jedna osoba ukończyła kurs pedagogiczny w listopadzie 2014 roku, druga zobowiązała się ukończyć w marcu 2015 roku.

Przegląd zmian prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.

Ułatwienia w pozyskiwaniu dofinansowania na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zmiany wskaźników kadrowo-płacowych oraz zwolnienie z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO zbiorów, w których nie będą przechowywane dane szczególnie chronione – to tylko niektóre nowości, jakie obowiązują od stycznia 2015 roku.

Pracownik niepełnosprawny ma specjalne przywileje

Pytanie: Nauczycielka posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jakie z tego tytułu przysługują jej uprawnienia i na jakich zasadach może z nich korzystać?