Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia tylko za zgodą nauczyciela

Pytanie: Wychowawca świetlicy rozwiązał umowę o pracę z dniem 14 stycznia 2015 r. na mocy porozumienia stron. Otrzymał wynagrodzenie z góry za pracę za cały styczeń. Czy w tej sytuacji należy żądać od nauczyciela zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia?

Zmianę dyrektora i powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy zgłosić do OKE

Pytanie: Czy informację o zmianie dyrektora (osobie pełniącej obowiązki dyrektora szkoły) oraz o powołaniu zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów w szkole podstawowej i gimnazjum trzeba przesłać do OKE?

Zmiana przydziału godzin ponadwymiarowych możliwa w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczycielowi w trakcie roku można zabrać nadgodziny i dać je innemu nauczycielowi?

W dużych szkołach warto powołać administratora bezpieczeństwa informacji

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Powołując administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) na ich podstawie, dyrektor może się zwolnić z części obowiązków, jakie nakłada na niego ww. ustawa. ABI w szkole to m.in. brak konieczności zgłaszania do GIODO wszystkich zbiorów, a jedynie danych szczególnie chronionych.

Urlop rodzicielski nie musi już oznaczać powtórzenia stażu

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która wprowadza też zmiany do Karty Nauczyciela dotyczące staży odbywanych przez nauczycieli korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Planowany termin wejścia w życie tych przepisów to 31 marca 2015 r.

Ukończenie gimnazjum warunkiem skreślenia z listy uczniów

Pytanie: Czy możemy skreślić (wyrzucić) ze szkoły dziennej ucznia, który nie ma ukończonych 18 lat (obecnie ma 17 lat)?

Przyjmowanie uczniów z zagranicy na nowych zasadach

Uczniowi do 18. roku życia należy zapewnić miejsce w szkole, niezależnie od obywatelstwa. Odmowa przyjęcia ucznia z zagranicy może skutkować złożeniem przez rodziców skargi do sądu administracyjnego.