Zmiana szkoły przez ucznia na nowych zasadach

Od 16 stycznia 2015 r. obowiązują uszczegółowione w rozporządzeniu nowe zasady przechodzenia uczniów z jednego typu do innego typu szkoły publicznej, w tym dotyczące uzupełniania różnic programowych. Przepisy te zawierają regulacje odnoszące się do kwestii, które nie były wcześniej unormowane w prawie oświatowym, jak zasady przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż ta, która wynika z ostatniego świadectwa szkolnego. Dokładnie precyzują, do której klasy można przyjąć ucznia przechodzącego z innej szkoły, co oznacza koniec wątpliwości spowodowanych luką w prawie.

Zgoda na przekazywanie i przechowywanie danych o kwalifikacjach nauczyciela w SIO musi być na piśmie

Pytanie: W nowym SIO w module „Nauczyciel” w oknie formularza oprócz danych nauczyciela jest pole „Decyzja nauczyciela”. Dotyczy to zgody nauczyciela na przekazywanie i przechowywanie danych  dotyczących np. podniesienia kwalifikacji bądź dokształcania zawodowego. W jaki sposób sformułować takie oświadczenie wyrażenia zgody dla każdego nauczyciela i czy takie oświadczenie musi być przechowywane w aktach osobowych?

Zajęcia w klasach maturalnych – uśrednianie pensum nauczyciela

Nauczyciel realizujący zajęcia w klasach maturalnych powinien zostać zatrudniony na uśredniony wymiar zajęć. Szczegółowe zasady obliczania pensum uśrednionego ustala organ prowadzący, jednak to dyrektor musi zaplanować takie sytuacje w arkuszu organizacji.

Zadania ABI należy powierzyć nauczycielowi na podstawie odrębnej umowy

Pytanie: Czy od czerwca 2015 r. na stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji zespołu szkolno-przedszkolnego mogę powołać nauczyciela zatrudnionego już w szkole na podstawie mianowania? Jeżeli tak, czy konieczne jest podpisanie dodatkowej umowy z określeniem wysokości wynagrodzenia za czynności administratora bezpieczeństwa informacji? Czy też czynności te mogą być wykonywane w ramach zadań dodatkowych?

Za szkolenie w ferie nauczycielom nie przysługuje dzień wolny

Pytanie: Szkoła uczestniczy w projekcie unijnym. W ramach tego projektu grupa nauczycieli przez 12 dni ferii zimowych brała udział kursie językowym. Celem było podniesienie kompetencji nauczycieli oraz jakości pracy szkoły. Czy dyrektor szkoły może udzielić dnia wolnego/dni wolnych nauczycielom za pracę w czasie ferii?

Skuteczna promocja – zadanie szkoły przed nowym naborem

Konkurencja między szkołami i „zabieranie” sobie uczniów pojawiły się niedawno i ze względu na głęboki niż demograficzny doprowadziły do likwidacji niektórych z nich. Aby przyciągnąć uczniów, konieczne jest stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, zaproponowanie interesujących form opieki i rekreacji oraz przygotowanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Ale nie tylko – również ważne są właściwie dobrane działania promocyjne. Jest to szczególnie istotne tuż przed nowym naborem do szkół.

Przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia możliwe na wniosek nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym przyznanym do końca czerwca 2015 roku chce wcześniej wrócić do pracy. Jak wygląda procedura  wcześniejszego powrotu z urlopu dla poratowania zdrowia?

Przepisy nie przewidują wynagrodzenia dla rodzica-opiekuna wycieczki

Pytanie: Czy szkoła musi zawrzeć umowę cywilnoprawną z rodzicem, który będzie opiekunem w czasie wycieczki?

Praca nauczyciela podczas dni otwartych szkoły

W związku z zapisami do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych większość placówek organizuje dni otwarte. W zależności od tego, kiedy będzie wykonywana praca związana z organizacją dni otwartych (w dni powszednie czy w sobotę), różny będzie miała wpływ na czas pracy nauczyciela.

Pozytywna ocena pracy dyrektora nie wyklucza przeprowadzenia konkursu

Pytanie: Czy pozytywna ocena pracy dyrektora szkoły wyklucza możliwość przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący?