16 zmian w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów od 1 września 2015 r.

Nowe przepisy o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych przewidują m.in., że na lekcjach WF uczeń będzie oceniany nie tylko za samo wykonywanie ćwiczeń wynikających z programu, ale także za chęć uczestniczenia w zajęciach i zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

10 zmian dotyczących egzaminów zewnętrznych – od 1 września 2015 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, to kolejny akt prawny, który musi być wdrożony w związku z uchyleniem rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. Przewiduje 10 obszarów zmian w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.