Dyrektor musi przestrzegać 10 zasad, by zezwolić na indywidualny tok nauki

Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki – w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zarówno udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki, jak i ustalenie zakresu obowiązków wyznaczonemu nauczycielowi nie ma formy decyzji dyrektora. Inaczej jest w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia – ta następuje już w drodze decyzji administracyjnej.

Do 1 września należy wprowadzić wiele zmian w zapisach statutu szkoły

Z początkiem nowego roku szkolnego każda placówka musi mieć aktualny statut. Do tego czasu dyrektor zobowiązany jest więc wprowadzić poprawki lub też – jeśli statut był już wielokrotnie zmieniany – ujednolicić jego tekst. Zmiany dotyczą m.in. nowych przepisów związanych z ocenianiem od 1 września, a także nowych kompetencji dyrektora i rady pedagogicznej.

9 przypadków, w których należy dokonać przeszeregowania płacowego od nowego roku szkolnego

Zdarza się, że po rozpoczęciu nowego roku szkolnego nauczyciel nie dostarczył jeszcze dyrektorowi potwierdzenia zdobycia wyższego stopnia awansu zawodowego lub odwołuje się od decyzji odmownej nadania stopnia. W takich sytuacjach należy pamiętać, że dopóki nauczyciel nie przedłoży takiego dokumentu, dyrektor nie ma obowiązku wypłacić mu wyższego wynagrodzenia.

Uprawnienia ojców i matek do urlopów rodzicielskich będą na tych samych zasadach

Prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego zyska ojciec, który został sam z dzieckiem, nawet jeśli matka dziecka nie była ubezpieczona. Może on również przejąć niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego matki.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpowiada, jak oceniać uczniów w klasach I–III

Ocenianie bieżące powinno być narzędziem wzmacniającym motywację do nauki, działania, poznawania i badania, a także pokonywania trudności – takie wskazówki do oceniania dzieci w klasach I–III zawiera poradnik przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Opracowanie można pobrać ze strony ośrodka.