MEN: 17 zadań w roku szkolnym 2018/2019

Ministerstwo edukacji przedstawiło 17 podstawowych zadań na najbliższy rok szkolny. E-legitymacje, dodatkowe dni wolne, zmiany w statusie nauczycieli, wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - to tylko niektóre propozycje. Warto zapoznać się ze wszystkimi planami na rok szkolny 2018/2019.

NIK: Konieczna modyfikacja programów wychowawczo-profilaktycznych

Jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli - szkoły nie wykorzystują wszystkich możliwości by wzbogacić działalność wychowawczą. Pozycja rad rodziców jest wciąż słaba, a gromadzone przez nie pieniądze, nie zawsze są przeznaczane na działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Ponadto programy wychowawcze w niektórych szkołach w latach 2014-2017 były  powielane schematycznie w niezmienionej formie i treści. Zdaniem NIK kuratorzy oświaty powinni objąć większym nadzorem proces opracowywania i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, a dyrektorzy szkół corocznie je aktualizować.

Legitymacja szkolna w wersji elektronicznej

Jak wynika z projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - mLegitymacja szkolna będzie nową formą stanowiącą mobilną wersję legitymacji szkolnej. mLegitymacja,tak samo  jak jej papierowa wersja, będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.

Zapowiadane nowe przepisy bhp dla szkół

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przewiduje ono m.in. zapewnienie uczniom szafek na podręczniki, a także przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podręcznik w wersji cyfrowej

Od 1 stycznia 2020 r. uczniowie będą mogli korzystać z elektronicznych wersji wybieranych podręczników – tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

Zadania specjalistów - projekt rozporządzenia

Od 1 września 2018 r. zadania specjalistów w szkołach, przedszkolach i innych placówkach, w tym poradniach psychologiczno – pedagogicznych, realizowane w ramach pensum, zostaną określone wprost w rozporządzeniu. Ma to m.in. przeciwdziałać nierównemu dostępowi do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.WEJŚCIE W ŻYCIE Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r.

Nowe wskaźniki oceny pracy

Od nowego roku szkolnego będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli oraz nowelizacja Karty Nauczyciela w tym zakresie. Dyrektorzy będą mieli obowiązek stworzenia wewnątrzszkolnych regulaminów określających wskaźniki oceny pracy. Resort edukacji deklaruje opublikowanie przykładowych rozwiązań.WEJŚCIE W ŻYCIE Rozporządzenie będzie obowiązywać od 1 września 2018 r.

Zapowiadana jest nowelizacja ustawy Prawo oświatowe

Zgodnie z projekt z 25 czerwca 2018 r., w ustawie Prawo oświatowe planowane są liczne zmiany. Należą do nich m.in.: zmiany w zakresie dopuszczania podręczników, organizacji wychowania przedszkolnego, klasyfikacji zawodów, praktycznej nauce zawodu, egzaminach zawodowych czy awansie zawodowym. Przedstawiamy szczegółowe informacje.

Wyprawka szkolna 2018/2019

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia dotyczący wyprawki szkolnej na rok 2018/2019. Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie – tak jak w latach ostatnich – od 175 zł do 445 zł.