Dotacja na dzieci niepełnosprawne może być wydana tylko na ten cel

Od tego roku zmieniły się zasady wykorzystywania dotacji na dzieci niepełnosprawne. Cała kwota dotacji przekazanej na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musi być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zawartych w nim zaleceń. Przeczytaj, co to oznacza w praktyce!

Od stycznia wyższe pensje

Nowe stawki wynagrodzenia obowiązują od 1 stycznia 2019 r., jednak  nauczyciele odczują je dopiero w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019 r. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w placówkach samorządowych wzrośnie o 5%.

Nowości w Karcie Nauczyciela od 15 grudnia 2018 r. – 5 zmian

Część przepisów weszła w życie już 15 grudnia 2018 r., m.in. rozszerzenie katalogu nauczycieli, którzy mogą pełnić funkcję opiekuna stażu, doprecyzowanie przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej szkół oraz urlopu dla poratowania zdrowia. Przedstawiamy wszystkie regulacje.

Środki na nowe zadania oświatowe - od stycznia 2019 roku

Resort edukacji przedstawił projekt podziału środków z subwencji oświatowej na 2019 r. Uwzględniono w nim nowe zadania oświatowe oraz zastosowano kilka zmian w stosunku do obecnego rozporządzenia. Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Od 28 listopada nowe przepisy o bhp

Pod koniec listopada zaczną obowiązywać zmiany dotyczące BHP w szkołach i placówkach. Przewidują one wiele nowych rozwiązań.

Nowy program „Posiłek w szkole i w domu” już od stycznia 2019 r.

Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który będzie realizowany w latach 2019–2023. Zostanie on poszerzony o rozwój stołówek szkolnych.  „Posiłek w szkole i w domu” wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. i zastąpi on dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na realizację Programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 mln zł.

MEN: O stowarzyszeniach w szkole decydują rodzice

Resort edukacji przypomina, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. W razie wątpliwości rodzice mogą zgłosić się do kuratorium oświaty.

MEN: Termin zakończenia roku szkolnego bez zmian

Resort edukacji informuje, że w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek 21 czerwca 2019 r. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona. 

ZMP: Brak środków na realizację projektu o opiece zdrowotnej

Na wrześniowym posiedzeniu zarządu Związek Miast Polskich (ZMP) negatywne zaopiniował projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zdaniem ZMP, projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami nie gwarantuje środków na zatrudnienie pielęgniarek oraz stomatologów w szkołach.

Wyższe kryterium dochodowe uprawniające do stypendium

Od 1 października 2018 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego. Teraz kryterium dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł (§ 1 pkt 1, lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).