Nowy program „Posiłek w szkole i w domu” już od stycznia 2019 r.

Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który będzie realizowany w latach 2019–2023. Zostanie on poszerzony o rozwój stołówek szkolnych.  „Posiłek w szkole i w domu” wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. i zastąpi on dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na realizację Programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 mln zł.

MEN: O stowarzyszeniach w szkole decydują rodzice

Resort edukacji przypomina, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. W razie wątpliwości rodzice mogą zgłosić się do kuratorium oświaty.

MEN: Termin zakończenia roku szkolnego bez zmian

Resort edukacji informuje, że w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek 21 czerwca 2019 r. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona. 

ZMP: Brak środków na realizację projektu o opiece zdrowotnej

Na wrześniowym posiedzeniu zarządu Związek Miast Polskich (ZMP) negatywne zaopiniował projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zdaniem ZMP, projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami nie gwarantuje środków na zatrudnienie pielęgniarek oraz stomatologów w szkołach.

Wyższe kryterium dochodowe uprawniające do stypendium

Od 1 października 2018 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego. Teraz kryterium dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł (§ 1 pkt 1, lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Wymagana od dyrektora ocena bardzo dobra

Resort edukacji planuje dostosować przepisy dotyczące wymagań wobec osób kandydujących na stanowisko dyrektora placówki oświatowej do nowej skali oceny pracy nauczycieli.

Rusza program „5 porcji zdrowia w szkole”

Resort edukacji zachęca do udziału w programie „5 porcji zdrowia w szkole”. Jest on częścią działań prowadzonych w ramach kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym “5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Nauczyciele i dyrektorzy mogą zgłaszać II i III klasy szkoły podstawowej. Zapisy trwają do 31 października br.

Od 1 września nowe przepisy o awansie zawodowym nauczycieli

Dnia 1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz szereg zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących m.in. awansu zawodowego.

MEN: 17 zadań w roku szkolnym 2018/2019

Ministerstwo edukacji przedstawiło 17 podstawowych zadań na najbliższy rok szkolny. E-legitymacje, dodatkowe dni wolne, zmiany w statusie nauczycieli, wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - to tylko niektóre propozycje. Warto zapoznać się ze wszystkimi planami na rok szkolny 2018/2019.

NIK: Konieczna modyfikacja programów wychowawczo-profilaktycznych

Jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli - szkoły nie wykorzystują wszystkich możliwości by wzbogacić działalność wychowawczą. Pozycja rad rodziców jest wciąż słaba, a gromadzone przez nie pieniądze, nie zawsze są przeznaczane na działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Ponadto programy wychowawcze w niektórych szkołach w latach 2014-2017 były  powielane schematycznie w niezmienionej formie i treści. Zdaniem NIK kuratorzy oświaty powinni objąć większym nadzorem proces opracowywania i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, a dyrektorzy szkół corocznie je aktualizować.