30 zmian w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy na rok szkolny 2019/2020

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA I KODEKSIE PRACY

Zmiany od 1 września 2019 r.:

AWANS ZAWODOWY

 1. Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.
 2. Dla nauczycieli stażystów organizuje się komisję kwalifikacyjną.
 3. Nauczyciele, którzy zobowiążą się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie stażu, lecz nie uda im się go zdobyć do planowanego terminu zakończenia stażu, będą mieli odpowiednio przedłużony okres stażu.
 4. Nauczyciel może otworzyć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia uzyskania poprzedniego stopnia awansu.
 5. Nauczyciel może otworzyć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu roku od dnia uzyskania poprzedniego stopnia awansu.
 6. Po zakończeniu stażu nauczyciele otrzymują ocenę dorobku zawodowego, która może być pozytywna lub negatywna.
 7. Ocenę pracy po zakończeniu stażu otrzymają jeszcze nauczyciele kontraktowi i mianowani, którzy zakończyli staż w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 8. Dyrektor szkoły będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego na tzw. „ścieżce dyrektorskiej” już po upływie 4 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, a gdy posiada tytuł zawodowy doktora – już po upływie 3 lat od tego dnia. 

OCENA PRACY

 1. Ocena pracy dokonywana jest tylko fakultatywnie tj. z inicjatywy dyrektora, na wniosek nauczyciela lub jednego z uprawnionych podmiotów;
 2. Rozporządzenie w sprawie oceny pracy nie narzuca już kryteriów oceny – dyrektor ocenia nauczyciela samodzielnie, na podstawie przyjętych w danej szkole procedur;
 3. Skala ocen nadal jest 4- stopniowa (tj. ocena negatywna, dobra, bardzo dobra i wyróżniająca);
 4. Ocena pracy dokonywana w czasie realizacji stażu na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego nie wymaga już zasięgania opinii opiekuna stażu.

ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI

 1. Nauczycieli stażystów zatrudnia się na 1 rok szkolny.
 2. Okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony nie może przekroczyć 36 miesięcy.

WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI

 1. Podwyżki dla nauczycieli należy wypłacić do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r.
 2. Nauczyciele stażyści, którzy rozpoczynają staż otrzymają dodatek na start w wysokości 1.000 zł
 3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas określa organ prowadzący w wysokości nie niższej niż 300 zł.

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

 1. Obowiązek zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o przewinieniu nauczyciela naruszającym prawa i dobro dziecka w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o przewinieniu.
 2. Za czyny naruszające prawa i dobro dziecka nie można nakładać kar porządkowych.
 3. Nałożenie kary porządkowej za czyn naruszający prawa i dobro dziecka nie uchroni nauczyciela przed postępowaniem dyscyplinarnym.
 4. Wydłużenie okresu, w którym będzie mogło być wszczęte postępowanie dyscyplinarne w przypadku popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

CZAS PRACY NAUCZYCIELI

 1. Nauczycielom odbywającym szkolenie branżowe można ustalić czterodniowy tydzień pracy.
 2. Pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu określa organ prowadzący w wymiarze nie wyższym niż 20 godzin.
 3. Pensum nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych wynosi 18 godzin.
 4. Pensum nauczycieli pracujących w grupach mieszanych (6-latków i młodszych) określi organ prowadzący na poziomie nie wyższym niż 25 godzin.

Zmiany od 7 września 2019 r.

ŚWIADECTWO PRACY

 1. Termin wydania świadectwa pracy określa wprost Kodeks pracy.
 2. Do 14 dni zostaje wydłużony czas na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz (w razie odmowy jego sprostowania) na wniesienie tego żądania do sądu.
 3. Pracownik może wytoczyć powództwo o wydanie świadectwa pracy;
 4. Nieterminowe wydanie świadectwa pracy jest zagrożone karą grzywny od 1.000 do 30.000 zł.
 5. Zmiana treści pouczenia we wzorze świadectwa pracy.
Autor: Anna Trochimiuk