5 nowości w zakresie dokumentacji nauczania

zmiany oświatowe

Ustawodawca planuje też liczne zmiany w zakresie dokumentacji nauczania. Sprawdzamy, jakie nowości zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.

Projektowane zmiany w rozporządzeniu z 29 sierpnia 2014 r. obejmują następujące obszary:

standardy WCAG 2.0

uwzględniono standardy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), które zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.), co najmniej na poziomie AA, (standard dotyczy tylko części publicznej tj. dostępnej dla uczniów i rodziców uczniów)

kwalifikowany podpis elektroniczny

wprowadzono wymóg opatrzenia dziennika zapisanego w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (dodatkowo względem stanu obecnego) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną (umożliwiono również wykorzystania podpisu osobistego)

klasyfikowanie i promowanie

wprowadzono treści dotyczące rozstrzygnięć o klasyfikowaniu i promowaniu podejmowanych przez dyrektora szkoły

wypełnianie arkuszy ocen

zrezygnowano z możliwości wypełniania arkuszy ocen uczniów i słuchaczy pismem maszynowym

księga uczniów i słuchaczy

umożliwiono prowadzenia przez szkoły księgi uczniów i księgi słuchaczy także w postaci elektronicznej, za zgodą organu prowadzącego

W pozostałym zakresie zmiany mają charakter dostosowujący oraz porządkujący.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (z 19 lipca 2019 r.).