Dostęp do opieki zdrowotnej w szkole

opieka lekarska

Sejm uchwalił ustawę, która standaryzuje zakres opieki zdrowotnej nad uczniami. Zapewnia ona dostęp do opieki zdrowotnej w szkole oraz gwarantuje równy dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych.

Istotny element planowanych zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami to skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę. Opiekę zdrowotną będą sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna (w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole) oraz lekarz dentysta – w zakresie opieki stomatologicznej (w gabinecie stomatologicznym w szkole, gabinecie zlokalizowanym poza szkołą lub dentobusie).

Opieka będzie sprawowana do określonego wieku:

  • profilaktyczna – do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • stomatologiczna – do ukończenia 19. roku życia.

 

WAŻNE

Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych. Opieka stomatologiczna, w zakresie określonym ustawą, wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów.

 

Za zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz dentystycznego odpowiada organ prowadzący. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, OP zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, w którym określa sposób organizacji udzielania świadczeń. 

Ustawa określa także organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Będzie ona realizowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną, która współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnim uczniem, dyrektorem i pracownikami szkoły. Będą oni wspólnie określać sposób opieki nad uczniem, dostosowany do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu dziecka w szkole.