Funkcjonowanie szkoły w czasie strajku nauczycieli

zmiany w prawie oświatowej

Nie ma przepisów prawnych odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania szkoły w czasie strajku nauczycieli. Jednak strajk musi być prowadzony zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a za bezpieczeństwo dzieci w każdych warunkach odpowiada dyrektor szkoły.

Zgodnie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników nie biorących udziału w strajku oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu. Organizatorzy strajku są obowiązani współdziałać z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy obiektów, urządzeń i instalacji, o których mowa wyżej. A zatem dyrektor szkoły może swobodnie dysponować nauczycielami, którzy nie przystąpili do strajku, jeśli tacy będą.

Niewątpliwie w zaistniałej sytuacji dyrektor powinien na bieżąco i skutecznie informować rodziców uczniów o biegu wypadków oraz o ograniczonych możliwościach (lub ich całkowitego braku) zapewnienia właściwej opieki uczniom, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły. Niezbędny jest ponadto ścisły kontakt i konsultacje z organem prowadzącym w celu opracowania nadzwyczajnych rozwiązań organizacyjnych w sytuacji ewentualnej akcji strajkowej.

Dyrektor musi podjąć intensywne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i przygotowaniem szkoły do funkcjonowania szkoły w sytuacji strajku nauczycieli. W szczególności ściśle współdziałając z organem prowadzącym szkołę. Paragraf 18 ust. 1 rozporządzenia stanowi, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w: dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub  organizacji zajęć w szkole lub placówce w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174) - art. 21 ust. 1 i 2.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 2, § 18 ust. 1.
Autor: Jacek Miklasiński