Legitymacja szkolna w wersji elektronicznej

informacja pocztą elektroniczną

Jak wynika z projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - mLegitymacja szkolna będzie nową formą stanowiącą mobilną wersję legitymacji szkolnej. mLegitymacja,tak samo  jak jej papierowa wersja, będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

mLegitymacja szkolna będzie stanowiła jeden z „mDokumentów” przechowywanych na urządzeniu mobilnym przy użyciu dedykowanej aplikacji zapewnianej przez Ministra Cyfryzacji. Dokument ten będzie:

1)      zawierał dane dotyczące tożsamości ucznia,

2)      wskazywał szkołę, do której uczęszcza,

3)      wskazywał ważność dokumentu.

Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e‑legitymacji, z zastrzeżeniem, że przedłużenie ważności legitymacji będzie wymagało ponownego wydania mLegitymacji.

mLegitymacje szkolne będą mogły być weryfikowane, zależnie od potrzeb i okoliczności, maksymalnie w 3 etapach:

ETAP I

Weryfikacja na podstawie okazania 

Uczeń na żądanie osoby uprawnionej okaże mLegitymację na ekranie swojego telefonu. Osoba ta będzie mogła ocenić prawdziwość mLegitymacji szkolnej m.in. na podstawie jej elementów dynamicznych (np. hologramu)

ETAP II

Weryfikacja integralności i pochodzenia 

Osoba uprawniona do kontroli legitymacji pobierze na swoje uprzedzenie mobilne mLegitymację szkolną udostępnioną przez ucznia. Następnie zweryfikuje jej integralność i pochodzenie na podstawie certyfikatów, którymi „mDokument” będzie opatrzony

ETAP III.

Weryfikacja on-line 

Osoba uprawniona do weryfikacji legitymacji dokona, przy użyciu dedykowanej aplikacji weryfikującej „mDokumenty”, sprawdzenia w centralnym rejestrze utrzymywanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, czy mLegitymacja szkolna ucznia nie została unieważniona przez szkołę

EKSPERT RADZI

Szkoła wydająca mLegitymacje będzie zobowiązana do prowadzenia imiennej ewidencji wydanych dokumentów – podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji szkolnych. Zastrzega się jednak, że w przypadku mLegitymacji ewidencja taka nie będzie uwzględniała osób, którym nie nadano numeru PESEL.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (projekt z 1 sierpnia 2018 r.).