MEN: Zasady udostępniania danych z SIO

przepisy prawne

MEN opublikował komunikat, w którym poinformował o zasadach udostępniania danych z Systemu Informacji Oświatowej. Poznaj szczegóły.

Powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej są publikowane na następujących stronach internetowych:

1)      Centrum Informatyczne Edukacji

2)      Portal Otwarte Dane (w celu wyszukania danych należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji Narodowej) - https://dane.gov.pl/dataset

3)      Bank Danych Lokalnych GUS (należy wybrać dziedzinę: szkolnictwo) - https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Zarówno szkoły i placówki oświatowe, jak i pozostałe jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej (w zakresie wykonywanych zadań), ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą również pozyskać raporty indywidualne z bazy danych SIO. Dla tych podmiotów raporty są bez płatne.

Natomiast inne podmioty mogą również zamówić takie raporty, niemniej jednak będą one odpłatne.

Opłaty zależą od następujących kryteriów:

1)      liczby tabel w bazie danych SIO wykorzystanych do stworzenia raportu:

 • do dwóch tabel – najniższy stopień skomplikowania – 200 zł;
 • od trzech do czterech tabel – średni stopień skomplikowania – 300 zł;
 • powyżej czterech tabel – najwyższy stopień skomplikowania – 400 zł.

2)      liczby lat szkolnych:

 • 50 zł za każdy rok szkolny

3)      liczby założeń (warunków/parametrów/) do stworzenia raportu:

 • do dwóch – 100 zł;
 • od trzech do czterech – 150 zł;
 • cztery – 200 zł;
 • powyżej czterech – 50 zł za każdy dodatkowy.

Opłata za raport to suma ww. stawek. Wnosi się ją na rachunek bankowy MEN (Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000), tytułując przelew „Opłata za raport z SIO, …………………………… (numer sprawy) , ………………………….… (nazwa podmiotu)”

Zamówienia raportu można dokonać:

 • pocztą elektroniczna na adres sekretariat.DWST@men.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres /gn9u55ai9v/SkrytkaESP
 • listownie na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Zamówienie zostanie przekazane do zespołu eksperckiego w celu określenia dostępności danych, pracochłonności i stopnia skomplikowania raportu oraz możliwego terminu realizacji. Następnie zamawiający otrzyma warunki realizacji zamówienia do akceptacji. Jeżeli zaakceptuje on przedstawione warunki i uiści opłatę, wówczas zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

Źródło: