Od 28 listopada nowe przepisy o bhp

BHP w szkole

Pod koniec listopada zaczną obowiązywać zmiany dotyczące BHP w szkołach i placówkach. Przewidują one wiele nowych rozwiązań.

9 podstawowych zmian 

W życie nie wejdą wszystkie prognozowane zmiany. W aktualnym rozporządzeniu MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dodano następujące zapisy: 

 1) Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek. Rejestr musi zawierać: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. 

 2) Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

 a)  równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

 b)  zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

 c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. 

 3)  Dyrektor musi zapewnić uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. 

 4) W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Miejsca prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów. 

 5) Przejścia na terenie szkoły lub placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz zabezpiecza przed poślizgiem – dotychczas funkcjonował zapis „... oraz posypuje piaskiem”. 

 6) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: ustala długość przerw międzylekcyjnych oraz organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki. 

 7) O zawieszeniu zajęć w szkole, o których mowa w § 18 (czyli m.in. ze względu na niską temperaturę) odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 8) Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do tej pory zapis brzmiał: Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 9)  Protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego i niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego postępowania. W uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie. 

 

Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do 1 marca 2019 r. muszą: 

- dostosować długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1,

- zapewnić przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.