Świadectwo pracy bez imion rodziców

świadectwo pracy

Dnia 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 21 lutego 2019 r. , która ogranicza zakres przetwarzanych danych pracowników m.in. poprzez odstąpienie od pozyskiwania imion rodziców kandydata do pracy.

W konsekwencji zmianie ulegnie pomocniczy wzór świadectwa pracy stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, „jeżeli w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (tj. 4 maja 2019 r.) a dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaistnieje konieczność wydania świadectwa pracy pracownikowi, od którego pracodawca - zgodnie z wcześniejszymi przepisami zawartymi w art. 22(1) Kodeksu pracy - pozyskał dane osobowe obejmujące imiona rodziców, pracodawca w wydawanym w tym okresie świadectwie pracy nie powinien wypełniać punktu dotyczącego imion rodziców tego pracownika dlatego, że nie będzie już mógł pozyskiwać takich danych od nowozatrudnianych pracowników.”

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy wraz z uzasadnieniem
  • Ustawa z 21 lutego 2019 r.  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r., poz. 730).
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289) – załącznik.