TERMINARZ OŚWIATOWY DYREKTORA SZKOŁY - PAŹDZIERNIK  2019

 

TERMINY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY SZKOŁY, KSZTAŁCENIEM I FINANSAMI

Data

Obowiązek dyrektora

Podstawa prawna

od 1.

Przedstawić kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku w wersji papierowej i elektronicznej, jeżeli szkoła będzie organizatorem wypoczynku zimowego – można to zrobić od 1 października, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

ok. 7.

Dokonać ustaleń dotyczących przyznania nagród dyrektora szkoły nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela, przygotować dyplomy, podziękowania lub listy gratulacyjne.

art. 49 Karty Nauczyciela

14.

Przeprowadzić uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

art. 74 Karty Nauczyciela

15.

Zebrać od uczniów (lub ich rodziców):

¾    ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej

¾    zaświadczeń o stanie zdrowia

uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty/maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.

art. 44zzr ust. 5 ustawy o systemie oświaty;

§ 9. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

17.

Udostępnić w bazie danych SIO zestawień zawierających dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli oraz zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej, przygotowane według stanu na dzień 30 września.

art. 50 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

decyzją dyrektora np. do 30.

Przeprowadzić przegląd budynku szkolnego i terenu wokół szkoły pod kątem  przygotowania do sezonu zimowego, czyli przede wszystkim przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego polegającą na sprawdzeniu:

¾    elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,

¾    instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

¾    instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

do 30.

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki – zgodnie z procedurami  wewnątrzszkolnymi.

rozdział 2. Ustawy Prawo oświatowe

TERMINY ZWIĄZANE Z NADZOREM PEDAGOGICZNYM

Data

Obowiązek dyrektora

Podstawa prawna

według potrzeb

W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.

§ 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

TERMINY KADROWE

 

Data

 

Obowiązek dyrektora

Podstawa prawna

2.

Zatwierdzić plany rozwoju zawodowego nauczycieli lub zwrócić do poprawy.

§3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

31.

Przypomnieć nauczycielom, że złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 31 października 2019 r. pozwoli im uzyskać decyzję w sprawie awansu zawodowego do 31 grudnia 2019 r.

art. 9b ust. 3a Karty Nauczyciela

TERMINY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

 

Data

 

 

Obowiązek dyrektora

 

Podstawa prawna

trzydziestego dnia od rozpoczęcia roku szkolnego

Ustalić program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, jeżeli rada rodziców nie uzyskała porozumienia z radą pedagogiczną i nie uchwaliła programu

art. 84 ust. 3 UPO

na bieżąco

Zapobieganie urazom spowodowany poślizgnięciem się. Zobowiązać pracowników obsługi do oczyszczania przejść, placu zabaw i boisk szkolnych z opadających liści, zabezpieczenia schodów zewnętrznych i wewnętrznych oraz powierzchni podłóg poprzez eliminowanie zanieczyszczeń, usuwanie wody, błota, ułożenie mat do wycierania obuwia w wejściach. 

art. 68 ust. 1 pkt 6 UPO, § 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r., § 16 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z 26 września 1997 r.