Zapewnij bezpieczne spożywanie posiłków

posiłki w szkole

Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadza od stycznia 2019 roku wiele nowych rozwiązań. Między innymi należy pamiętać o obowiązku zapewnienia uczniom miejsca na spożywanie posiłków. Zobacz, co jeszcze się zmieniło!

Szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić uczniom pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz możliwości spożycia jednego gorącego posiłku w trakcie dnia w szkole - od 1 września 2022 r. 

W tym zakresie zaproponowano przepis przejściowy na okres od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2022 r. zobowiązujący dyrektorów szkół podstawowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia odrębnego pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do spożycia posiłków, do umożliwienia uczniom w inny sposób bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłków.

 

WAŻNE - ZAPAMIĘTAJ

Do 15 kwietnia 2019 r. dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli zawnioskować do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie.

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że wsparcie finansowe dotyczyć będzie zadania obejmującego:

 1. doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
 2. doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
 3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielanego w ramach realizacji modułu 3 Programu, które mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący to:

 • 80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 • 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Warunkiem otrzymania dotacji ma być zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania  objętego wsparciem finansowym.

Pozostałe zmiany z ustawy

Ponadto zmiany wprowadzone ustawą obejmują:

 1. leczenie stomatologiczne,
 2. diagnozę programu wychowawczo-profilaktycznego,

Szkoła ma przeciwdziałać narkomanii w szkołach i placówkach przez rozszerzenie programu wychowawczo-profilaktycznego o coroczną diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów. Obecnie w ustawie – Prawo oświatowe nie ma przepisu wprowadzającego obowiązek przygotowania i realizacji działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności dotyczących nowych substancji psychoaktywnych, psychotropowych i środków zastępczych.

 1. 3.      bezpłatny transport uczniów niepełnosprawnych szkół ponadpodstawowych,
 2. 4.      łączenie klas w szkołach specjalnych,
 3. 5.      zasady opiniowania arkuszy organizacji szkoły przez zakładowe organizacje związkowe,
 4. procedurę dopuszczania do użytku szkolnego podręczników,
 5. umożliwienia uczniom szkoły ponadpodstawowej realizującym indywidualny program lub tok nauki przystąpienia do egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów klas ponadgimnazjalnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).
 • Projekt rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (projekt z 24 października 2018 r., skierowany do konsultacji).