Zapowiadane nowe przepisy bhp dla szkół

nowe przepisy bhp

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przewiduje ono m.in. zapewnienie uczniom szafek na podręczniki, a także przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Projektowane rozporządzenie przewiduje kilka nowych założeń, w tym m.in.:

1)      Obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na 6. godzinie zajęć w danym dniu.

2)      Wprowadzenie minimalnego czasu trwania przerw (co najmniej 10 minut) oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów.

3)      Obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami – wpisy w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły.

4)      Informowanie kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.

Główne zmiany w dotychczasowych przepisach:

1)      Określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

2)      Rozszerzono grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

3)      Zmieniono przepis dotyczący zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły – w czasie zimowych warunków atmosferycznych szkoły mogą użyć środków adekwatnych do potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie tylko piasku.

4)      Uszczegółowiono przepis dotyczący zapewnienia w szkole dostępu do wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia – w przypadku braku sieci wodociągowej, nadal obowiązkiem szkoły będzie zapewnienie innego źródła wody zdatnej do picia.

5)      Uszczegółowiono warunki dotyczące zabezpieczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, np. wilgocią czy nasłonecznieniem.

6)      Uszczegółowiono przepisy dotyczące możliwości zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów.

7)      Określono termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego – sporządza się go w ciągu 21 dni, a doręcza niezwłocznie.

8)      Poszerzono zakres obowiązywania zasad zachowania bezpieczeństwa w przypadku korzystania z obszarów wodnych w ramach zajęć – będą one obowiązywać nie tylko w stosunku do wycieczek, ale także zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz imprez organizowanych przez szkołę.

9)      Doprecyzowano katalog zachowań zabronionych podczas zajęć i wycieczek – nie wolno korzystać z obiektów pływających, np. łodzi, kajaków, rowerów wodnych, podczas silnych wiatrów.

10)  Wskazano warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (projekt z 18 lipca 2018 r.).