Zmiany w umowach o pracę po wzroście minimalnego wynagrodzenia

minimalne wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 2.600 zł i nie jest do niego wliczany dodatek za wysługę lat. Sprawdzamy, jakie stawki wynagrodzenia zawierać w nowych umowach o pracę oraz czy trzeba zmienić umowy, które już obowiązują.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.600 zł (§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.). Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od tej kwoty. 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę kwotę 2.600 zł (art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

zagwarantowane 2.600 zł brutto wynagrodzenia

Pracownik zatrudniony w wymiarze ½ etatu

zagwarantowane 1.300 zł brutto wynagrodzenia

Wynagrodzenie minimalne bez dodatku za staż pracy

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Jednocześnie od 2020 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się  dodatku za staż pracy (art. 6 ust. 5 pkt 5 ww. ustawy).

Przy czym przez dodatek za staż pracy należy rozumieć: dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w (art. 1 pkt 10 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu od 1 stycznia 2020 r.):

  • odrębnych przepisach,
  • układzie zbiorowym pracy,
  • innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym,
  • regulaminie wynagradzania,
  • statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
  •  umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę):

1)       nagrody jubileuszowej;

2)       odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3)       wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

4)       dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

5)       dodatku za staż pracy.

Jeżeli dotychczas pracownicy osiągali minimalne wynagrodzenie za pracę po uwzględnieniu dodatku za wysługę lat, konieczne jest podwyższenie ich wynagrodzenia zasadniczego, gdyż dodatek ten nie podlega wliczeniu do płacy minimalnej.

Trzeba zweryfikować obowiązujące umowy o pracę

Umowa o pracę określać powinien wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (art. 29 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy). Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej (art. 29 § 4 Kodeksu pracy). Nawet jeśli zmiana wynagrodzenia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, to należy w formie pisemnej zmienić treść umowy o pracę w tym zakresie.   

Jeżeli w umowie o pracę ustalone jest wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, a pracownik nie otrzymuje innych składników wynagrodzenia, które są wliczane do minimalnego wynagrodzenia za pracę, konieczna jest zmiana umowy o pracę w drodze porozumienia stron.

 

 

...................................................                                                    ...................................................

          (pieczęć szkoły)                                                                       (miejscowość i data)

POROZUMIENIE STRON

ZMIENIAJĄCE WARUNKI UMOWY O PRACĘ

zawarte w dniu ............................ r.,

pomiędzy

………………….........................................., zwaną dalej Pracodawcą, reprezentowaną przez

                  (nazwa szkoły)

.....................................................................................................,

a ...................................................................................., zamieszkałym w……………………

                  (imię i nazwisko pracownika)

…………………………………………………………….......................................................

(adres zamieszkania)

Na podstawie art. 29 § 4 w zw. z art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks  pracy, strony zgodnie oświadczają, iżzmieniają umowę o pracę zawartą na czas ……………………….………. w dniu ................................ w części dotyczącej
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(wskazać postanowienia umowy o pracę podlegające zmianie)

Nowe warunki umowy o pracę: .................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

....................................................                                  ............................................................

       (podpis pracownika)                                                   (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

 

Podwyżki nie powinny być takie same

Warto zwrócić uwagę, że przepisy nie wymagają, aby podwyżki dla pracowników były ustalane w tej samej wysokości. Jednakże wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 Kodeksu pracy).

Nie będzie prawidłowa sytuacja, w której wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska, otrzymują jednakowe wynagrodzenia za pracę tj. otrzymają podwyżkę w takiej wysokości, by osiągali wszyscy minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c § 1 Kodeksu pracy). Pracownikowi samorządowemu zaś przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych (art. 36 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych).

Dodatek wyrównawczy wypłaca się wyjątkowo

Dodatek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 7 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Oznacza to, że dodatek wyrównawczy nie może być stałym składnikiem wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

 

Autorzy: Dariusz Dwojewski, Anna Trochimiuk