Zmiana adresu ucznia - jak zaktualizować dokumentację nauczania

W jaki sposób aktualizować wpisy w księdze ewidencji, gdy uczeń zmienił adres?

Ważność oceny pracy w konkursie na dyrektora szkoły

Czy wyróżniająca ocena pracy wystawiona w maju 2018 r. (tj. na starych zasadach) będzie ważna w konkursie na dyrektora szkoły, który odbędzie się w 2020 r.?

Postępowanie z nieaktualnymi podręcznikami

Co można zrobić z podręcznikami zakupionymi z dotacji dla uczniów szkoły, które są już nieaktualne? Chodzi m.in. o podręczniki dla uczniów byłych oddziałów gimnazjalnych, które istniały w naszej szkole do 31 sierpnia 2019 r.?

Objęcie placówki zakresem działania poradni psychologiczno-pedagogicznej

Od 1 września funkcjonuje nowa szkoła niepubliczna. Jakie działania należy podjąć, by trafiła ona pod „opiekę” lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Dostęp do danych uczniów w dzienniku elektronicznym

Nauczyciela mają dostęp do danych uczniów w dzienniku elektronicznym, ale tylko w takich klasach, w których prowadzą zajęcia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nauczyciele wyjeżdżają na zawody lub konkursy z uczniami, których nie uczą. Czy mogą mieć dostęp do danych tych uczniów w dzienniku elektronicznym?

Uczestnictwo w egzaminie poprawkowym rodziców ucznia

Uczennicy szkoły podstawowej wyznaczono egzamin poprawkowy z matematyki. Rodzice zwrócili się z pisemną prośbą o umożliwienie im udziału w egzaminie w charakterze obserwatorów. Czy mają prawo uczestniczyć w takim egzaminie?

Termin na zatwierdzenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Czy jest określony termin, w jakim rada pedagogiczna ma zatwierdzić sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki?

Jak ewidencjonować druki ścisłego zarachowania?

W jaki sposób należy ewidencjonować druki świadectw szkolnych (giloszy), legitymacji szkolnych i kart rowerowych w szkole? Jestem w posiadaniu następujących rejestrów: szkolny rejestr rozrachunku świadectw, rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych. Czy zakupione i wydawane druki zapisywać w tych rejestrach czy prowadzić oddzielny rejestr druków ścisłego zarachowania? Jaki powinien być prawidłowy zapis w instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania?

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia szkoły i przedszkola

Z początkiem nowego roku szkolnego nastąpi połączenie szkoły podstawowej i przedszkola w zespół szkolno-przedszkolny. Czy na dzień 31 sierpnia należy dokonać likwidacji jednostek i zamknąć księgi rachunkowe szkoły i przedszkola i z dniem 1 września otworzyć księgi rachunkowe nowej jednostki?

Data wydania i potwierdzenie odbioru świadectwa szkolnego

Uczeń kończy gimnazjum i otrzymuje świadectwo, ale nie przyjeżdża na zakończenie roku szkolnego. Co należy zrobić w takiej sytuacji i jaką należy wpisać w arkuszu datę wydania świadectwa?