Jak ewidencjonować druki ścisłego zarachowania?

W jaki sposób należy ewidencjonować druki świadectw szkolnych (giloszy), legitymacji szkolnych i kart rowerowych w szkole? Jestem w posiadaniu następujących rejestrów: szkolny rejestr rozrachunku świadectw, rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych. Czy zakupione i wydawane druki zapisywać w tych rejestrach czy prowadzić oddzielny rejestr druków ścisłego zarachowania? Jaki powinien być prawidłowy zapis w instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania?

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia szkoły i przedszkola

Z początkiem nowego roku szkolnego nastąpi połączenie szkoły podstawowej i przedszkola w zespół szkolno-przedszkolny. Czy na dzień 31 sierpnia należy dokonać likwidacji jednostek i zamknąć księgi rachunkowe szkoły i przedszkola i z dniem 1 września otworzyć księgi rachunkowe nowej jednostki?

Data wydania i potwierdzenie odbioru świadectwa szkolnego

Uczeń kończy gimnazjum i otrzymuje świadectwo, ale nie przyjeżdża na zakończenie roku szkolnego. Co należy zrobić w takiej sytuacji i jaką należy wpisać w arkuszu datę wydania świadectwa?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niestrajkujących nauczycieli

W czasie strajku nauczyciele, którzy do niego nie przystąpili nie mieli możliwości realizacji godzin z uczniami, w tym godzin ponadwymiarowych. Czy należy wypłacić im mimo wszystko wynagrodzenie za te godziny w związku z pozostawaniem w gotowości do pracy? 

Odrabianie zaległych zajęć

Czy należy odrobić zajęcia lekcyjne utracone podczas działań strajkowych w szkole?

Dokumentowanie lekcji otwartych

W jaki sposób dokumentować w szkole lekcje otwarte?

Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Czy i kiedy pracownikom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych należy się dodatek za pracę w trudnych warunkach?

Ocena z zajęć rozwijających zainteresowania

W nowej podstawie programowej dla klas VIII są godziny do dyspozycji dyrektora w ramach których mają się odbywać zajęcia rozwijające kreatywność. Czy te zajęcia mają być oceniane, czy będą wpisywane na świadectwie, czy nieklasyfikowanie dotyczy tych zajęć?

Minimalna długość przerwy lekcyjnej

Czy od dnia 1 marca 2019 r. należy zgodnie z nowymi przepisami wydłużyć przerwy międzylekcyjne do 10 minut?

Warunki otwarcia szkolnego sklepiku

Czy o zamiarze uruchomienia w szkole sklepiku należy informować kuratorium oświaty?