Ocena z zajęć rozwijających zainteresowania

W nowej podstawie programowej dla klas VIII są godziny do dyspozycji dyrektora w ramach których mają się odbywać zajęcia rozwijające kreatywność. Czy te zajęcia mają być oceniane, czy będą wpisywane na świadectwie, czy nieklasyfikowanie dotyczy tych zajęć?

Minimalna długość przerwy lekcyjnej

Czy od dnia 1 marca 2019 r. należy zgodnie z nowymi przepisami wydłużyć przerwy międzylekcyjne do 10 minut?

Warunki otwarcia szkolnego sklepiku

Czy o zamiarze uruchomienia w szkole sklepiku należy informować kuratorium oświaty?

Udzielanie informacji o uczniu pocztą elektroniczną

Osoba, która prosi o udzielenie informacji o uczniu - podaje w e-mailu informację, że jest rodzicem dziecka (ojcem). Czy udostępniając dane o uczniu (informację czy dziecko zostało przez matkę zapisane do naszej szkoły), naruszamy przepisy o ochronie danych osobowych?

Przechowywanie dokumentacji nauczycieli

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek przechowywania w dokumentacji szkoły dokumentacji nauczycieli, w tym nauczycielskich planów dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów czy też innych planów? Jeżeli tak, to jak długo?

Kompetencje rady pedagogicznej do odwołania dyrektora

Czy rada pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora szkoły lub jego zastępcę?

Forma dziennika świetlicy szkolnej

Szkoła otrzymała od organu prowadzącego zgodę na prowadzenie dzienników zajęć edukacyjnych i dzienników zajęć innych tylko w formie elektronicznej. Czy w związku z tym możemy dla świetlicy prowadzić tylko dzienniki papierowe?

Realizacja stażu w przypadku zatrudnienia w dwóch placówkach

Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach niepublicznych (na prawach szkół publicznych). W obu ma części etatu, które sumarycznie dają 1/2 etatu. Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 września 2018 roku decyzję o tym, w której ze szkół nauczyciel realizuje staż na nauczyciela mianowanego wydaje Kuratorium Oświaty?

Dokument IPET - treść, elementy

Jak powinien wyglądać dokument w sprawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka? Kiedy powinien być dołączony do IPET-u: na początku roku, czy po I semestrze?

Zapis dotyczący oceny przewidywanej w statucie szkoły

Czy w statucie szkoły powinna być zawarta informacja o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania? Czy jest to obowiązek czy dobrowolność? Czy po wystawieniu przewidywanych ocen mogą one być zmieniane bez stosowania żadnej procedury? W szkole są odmienne zdania - nauczyciele twierdzą, że nie powinno być zapisanych żadnych ustaleń w tej sprawie a uczeń może poprawiać ocenę tak jak w ciągu roku szkolnego.