Forma dziennika świetlicy szkolnej

Szkoła otrzymała od organu prowadzącego zgodę na prowadzenie dzienników zajęć edukacyjnych i dzienników zajęć innych tylko w formie elektronicznej. Czy w związku z tym możemy dla świetlicy prowadzić tylko dzienniki papierowe?

Realizacja stażu w przypadku zatrudnienia w dwóch placówkach

Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach niepublicznych (na prawach szkół publicznych). W obu ma części etatu, które sumarycznie dają 1/2 etatu. Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 września 2018 roku decyzję o tym, w której ze szkół nauczyciel realizuje staż na nauczyciela mianowanego wydaje Kuratorium Oświaty?

Dokument IPET - treść, elementy

Jak powinien wyglądać dokument w sprawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka? Kiedy powinien być dołączony do IPET-u: na początku roku, czy po I semestrze?

Zapis dotyczący oceny przewidywanej w statucie szkoły

Czy w statucie szkoły powinna być zawarta informacja o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania? Czy jest to obowiązek czy dobrowolność? Czy po wystawieniu przewidywanych ocen mogą one być zmieniane bez stosowania żadnej procedury? W szkole są odmienne zdania - nauczyciele twierdzą, że nie powinno być zapisanych żadnych ustaleń w tej sprawie a uczeń może poprawiać ocenę tak jak w ciągu roku szkolnego.

Ustalanie dni wolnych od zajęć

Czy w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi istnieje obowiązek zarezerwowania 3 dni wolnych od zajęć z puli obowiązujących 8 dla celów egzaminu gimnazjalnego?

Czy zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym wymagają opinii rady rodziców

W szkole organizowane są przez podmiot zewnętrzny zajęcia profilaktyczne dla młodzieży „W stronę dojrzałości”. Zajęć tych nie ujęliśmy w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (oferta pojawiła się w trakcie roku szkolnego). Czy konieczne jest zwrócenie się do rady rodziców o pozytywne zaopiniowanie możliwości przeprowadzenia tych zajęć?

Zasady zatrudnienia kierownika gospodarczego

Czy na stanowisko kierownika gospodarczego w szkole trzeba przeprowadzić konkurs?

Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Czy legitymacje uczniowskie wydane na drukach według wzoru obowiązującego przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z 26 kwietnia 2018 r. będą nadal ważne? Czy dopuszczalne jest wydanie legitymacji uczniowskiej na starym druku.

Ocena pracy wystawiona przed 1 września 2018 r.

Czy wyróżniająca ocena pracy nauczyciela wystawiona na podstawie dotychczasowych przepisów traci ważność 1 września 2018 r.?

Zapisy dotyczące używania telefonów komórkowych przez uczniów

Uszczegóławiamy regulamin korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Zaproponowano formułę, że uczeń, który nieproszony skorzysta z telefonu podczas zajęć musi liczyć się z jego odebraniem przez nauczyciela i zdeponowaniem w sejfie do momentu odbioru przez rodzica. Czy taka opcja nie kłóci się z prawem ogólnym? Jeżeli tak, jakie rozwiązania w regulaminie można zastosować?