Ustalanie dni wolnych od zajęć

Czy w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi istnieje obowiązek zarezerwowania 3 dni wolnych od zajęć z puli obowiązujących 8 dla celów egzaminu gimnazjalnego?

Czy zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym wymagają opinii rady rodziców

W szkole organizowane są przez podmiot zewnętrzny zajęcia profilaktyczne dla młodzieży „W stronę dojrzałości”. Zajęć tych nie ujęliśmy w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (oferta pojawiła się w trakcie roku szkolnego). Czy konieczne jest zwrócenie się do rady rodziców o pozytywne zaopiniowanie możliwości przeprowadzenia tych zajęć?

Zasady zatrudnienia kierownika gospodarczego

Czy na stanowisko kierownika gospodarczego w szkole trzeba przeprowadzić konkurs?

Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Czy legitymacje uczniowskie wydane na drukach według wzoru obowiązującego przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z 26 kwietnia 2018 r. będą nadal ważne? Czy dopuszczalne jest wydanie legitymacji uczniowskiej na starym druku.

Ocena pracy wystawiona przed 1 września 2018 r.

Czy wyróżniająca ocena pracy nauczyciela wystawiona na podstawie dotychczasowych przepisów traci ważność 1 września 2018 r.?

Zapisy dotyczące używania telefonów komórkowych przez uczniów

Uszczegóławiamy regulamin korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Zaproponowano formułę, że uczeń, który nieproszony skorzysta z telefonu podczas zajęć musi liczyć się z jego odebraniem przez nauczyciela i zdeponowaniem w sejfie do momentu odbioru przez rodzica. Czy taka opcja nie kłóci się z prawem ogólnym? Jeżeli tak, jakie rozwiązania w regulaminie można zastosować?

Organizacja klasy, do której uczęszcza uczeń z autyzmem

Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej zostało zapisane dziecko z autyzmem. Ilu uczniów powinna liczyć klasa w tej szkole, w której będzie uczyło się do dziecko z autyzmem?

Zmiana formy arkusza ocen z papierowej na komputerową

Uczniowie obecnych klas VII mają wypełnianie arkusze ocen od kl. I do VI ręcznie. Czy w klasie VII mogę wydrukować im arkusz w formie komputerowej i dołączyć do dotychczasowej dokumentacji w formie załącznika?

Przedłużenie stażu w razie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia

Nauczycielka ma zakończyć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 31 maja 2019 r. W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy staż ulegnie przedłużeniu o dni nieobecności od 1 czerwca 2019 r. o 7 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2019 r. czy konkretnie o 212 dni, czyli do 29 grudnia 2019 r? . Czy informację pisemną o przedłużeniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego przekazać nauczycielce w lipcu 2018 r. czy w maju 2019 r.?

Zatwierdzenie planu nadzoru dyrektora

Jak wygląda wzór uchwały zatwierdzającej plan nadzoru pedagogicznego?