Dokument IPET - treść, elementy

indywidualny program

Jak powinien wyglądać dokument w sprawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka? Kiedy powinien być dołączony do IPET-u: na początku roku, czy po I semestrze?

Przepisy nie określają wzoru dokumentu, zawierają natomiast wskazówki dotyczące jego zawartości. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być przeprowadzona przed opracowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia, zatem powinna być dołączona do IPET wówczas, gdy jest on opracowywany lub zmieniany( §  6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych).

Ocena dołączona przed opracowaniem

Zgodnie z §  6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając między innymi diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie. Ocena ta oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego jest podstawą opracowania IPET, zatem powinna być dołączona do IPET przed jego opracowaniem lub modyfikacją.

Przepisy nie wskazują wzoru dokumentu, natomiast zawierają wskazanie niezbędnego zakresu ustaleń przy opracowywaniu  wielospecjalistycznej oceny, w tym w szczególności:

1)      indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

2)      w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela,

3)      przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie - także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - wspólnie z grupą, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

 

Ocena dwa razy w roku

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana co najmniej dwa razy w roku (§  6 ust. 9 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych). Zatem każdorazowo, gdy jest dokonywana w szkole, powinna być dołączona do IPET np. z początkiem roku i po I semestrze, z końcem roku szkolnego. 

EKSPERT RADZI

Jest to „narzędzie” gromadzenia informacji o uczniu, ważnych z punktu widzenia organizacji kształcenia specjalnego, stąd może być dokonywana tak często, jak to wynika z potrzeb ucznia i potrzeb nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Powinna przy tym zawierać wszelkie informacje pozwalające na ustalenie zakresu i form wsparcia ucznia określonych w IPET w odniesieniu do wszystkich obszarów rozwoju ucznia ważnych z punktu widzenia jego  funkcjonowania w życiu szkoły i w roli ucznia.

Marzenna Czarnocka